when the boss walked into the office

Câu hỏi:

29/08/2021 45,781

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: when the boss walked into the office

When the quấn walked into the office, his secretary _______

B.was typing

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Sự kết hợp về thì của động từ

Giải thích: Thì vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp nối phối hợp nhập câu: Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra nhập vượt lên trên khứ thì một hành vi không giống xen nhập, hành vi đang được xẩy ra chi thì vượt lên trên khứ tiếp nối, hành vi xen nhập phân tách thì vượt lên trên khứ đơn

Cấu trúc: S + was/ were + V_ing + when + S + Ved/bqt

Dịch: Khi ông công ty lao vào văn chống, thư ký của ông ấy đang được tiến công máy

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend đồ sộ grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

She began đồ sộ play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

B exhausted

C. feel asleep

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra than vãn we do

A. makes

B. has

C. takes

Xem thêm: bảng công thức nguyên hàm

D. gives