when i got to 16

Câu hỏi:

24/03/2020 44,625

D. stayed on

Bạn đang xem: when i got to 16

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

A. dropped out (of school): quăng quật học

B. moved back: lùi lại

C. got in: lên đường nhập, cho tới nơi

D. stayed on: ở lại

Tạm dịch: Khi tôi 16 tuổi tác, vài ba người chúng ta của tôi vẫn thôi học tập nhằm lần việc thực hiện, tuy nhiên hầu như đều kế tiếp ở lại học tập.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

_____ the gmail - supposedly from Boyd's Bank - to tát be genuine, she was tricked into disclosing her credit thẻ details.

A. Believe

B. Being believed 

C. To believe 

D. Believing

Câu 2:

Local authorities should find ways to tát limit the use of private cars and encourage thành phố _____ to tát use public transport.

A. commuters

B. planners 

C. dwellers 

D. people

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word (5) in each of the following questions.

Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly in wars or natural disasters.

A. get involved in

Xem thêm: trường đại học thành đông

B. interfere with 

C. join hands 

D. come into

Câu 4:

This safe, _____ friendly thành phố is lượt thích a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

A. environmentalist

B. environmental 

C. environmentally 

D. environment

Câu 5:

My brother has applied for that scholarship for months, but he has never succeeded yet.

A. has applied

B. for 

C. but 

D. succeeded

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word (5) in each of the following questions.

Life expectancy for both men and women has improved greatly in the past twenty years.

A. Living standard

B. Longevity 

C. Life Skills 

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

D. Lifeline