we stayed in that hotel despite the noise

We stayed in that khách sạn despite the noise.

Bạn đang xem: we stayed in that hotel despite the noise

A. No matter how noisy the khách sạn was, we stayed there

B. Because of the noise, we stayed in the khách sạn.

C. Despite the khách sạn was noisy, we stayed there

D. We stayed in the noisy khách sạn and we liked it

Đáp án A

Dùng cách thức loại trừ: Câu gốc sử dụng “despite – khoác dù” chỉ sự tương phản => B loại vì như thế because + of : cũng chính vì ( chỉ nguyên nhân, vẹn toàn nhân ) C cũng loại vì như thế despite + N, tuy nhiên câu C lại là 1 trong những mệnh đề “the khách sạn was noisy” D cũng sai, vì như thế ý câu gốc ko nhắc ý “liked it” A đích thị. No matter how (however) + adj + S +V , clause : dù là..... chuồn chăng nữa... thì …..

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID