urban development ean magnify the risk of environmental hazards for example flash flooding

Câu hỏi:

20/08/2021 44,402

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: urban development ean magnify the risk of environmental hazards for example flash flooding

Urban development (A) ean magnify the risk of (B) environmental hazards for example (C) flash flooding (D)

C. For example

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Sửa: for example → such as

* "For example" được dùng làm mở màn một câu mới nhất, và sở hữu lốt phẩy hâu phương, còn "Such as" rất có thể đứng giữa câu tuy nhiên ko cần thiết lốt phẩy.

Tạm dịch: Phát triển khu đô thị rất có thể ngày càng tăng nguy cơ tiềm ẩn sở hữu những tổn sợ hãi môi trường thiên nhiên như thể lũ quét tước.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Last month, while my friend was traveling (A) round England by the (B) siêu xe, he crashed (C) the siêu xe into a (D) tree.

A. Traveling

B. The

C. Crashed

D. A

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Chauvet Jeans was a well-known nineteen century painter whose paintings are extraordinarily sophisticated.

A. old-fashioned

B. complex

C. primitive

D. basic

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

There was a 5% drop in the student enrollment of the university.

A. The student enrollment of the university dropped by 5%.

Xem thêm: study harder or you will fail the exam

B. The student enrollment of the university dropped in 5%.

C. The student enrollment of the university dropped vĩ đại 5%.

D. The student enrollment of the university dropped for 5%.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

None of the people ________ could come.

A. who invited vĩ đại the party

B. was invited vĩ đại the party

C. were invited vĩ đại the party

D. invited vĩ đại the party

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

His poor standard of play fully justifies his __________ from the team for the next match.

A. expulsion

B. dismissal

C. exclusion

D. rejection

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Something hit the door. I heard a slam.

A. Something hit the door though I heard a slam.

B. Something hit the door for I heard a slam.

C. Something hit the door when I heard a slam.

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

D. Something hit the door but I heard a slam.