toán lớp 5 trang 164

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 164

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{12}{17}:6\)  ;                     \(16:\dfrac{8}{11}\)  ;                       \(9: \dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{15}\) ;

b) \(72  :45\)                         \(281,6 : 8\)                        \(300,72 : 53,7\)

    \(15 : 50\)                         \(912,8 : 28\)                       \(0,162 : 0,36\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

- Muốn phân tách nhì phân số tớ lấy loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

- kề dụng những quy tắc vẫn học tập về phép tắc phân tách số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{12}{17} : 6 = \dfrac{12}{17} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{12}{17 \times 6} \)\(= \dfrac{6 \times 2}{17 \times 6} =\dfrac{2}{17}\)

\(16 :  \dfrac{8}{11} = 16 \times  \dfrac{11}{8} = \dfrac{16\times 11}{8} \)

\(= \dfrac{8 \times 2\times 11}{8} = 22\) 

\(\eqalign{ & 9:{3 \over 5} \times {4 \over {15}} = 9 \times {5 \over 3} \times {4 \over {15}}  \cr  &  = {{9 \times 5 \times 4} \over {3 \times 15}} = {{3 \times 3 \times 5 \times 4} \over {3 \times 3 \times 5}} = 4 \cr} \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm: 

a) \(3,5 : 0,1\)       \( 8,4 : 0,01\)        \(9,4 : 0,1\)

\(7,2 : 0,01\)         \(6,2  :0,1\)         \(5,5 : 0,01\)

b) \(12 : 0,5\)        \(20 : 0,25\)         \(\dfrac{3}{7} : 0,5\)

\(11 : 0,25\)           \(24 : 0,5 \)           \(15 : 0,25\)

Phương pháp giải:

- Muốn phân tách một số trong những thập phân mang lại \(0,1,; 0,01; 0,001; ...\) tớ chỉ việc đem vết phẩy của số bại thứu tự sang trọng phía bên phải một, nhì, tía, ... chữ số

- Muốn phân tách một số trong những mang lại \(0,5\) tớ chỉ việc nhân số bại với \(2\).

- Muốn phân tách một số trong những mang lại \(0,25\) tớ chỉ việc nhân số bại với \(4\).

Lời giải chi tiết:

a) \(3,5 : 0,1 = 3,5 × 10 = 35\)

    \(8,4 : 0,01 = 8,4 × 100 = 840\)

    \(9,4 : 0,1 = 9,4 × 10 = 94\)

    \(7,2 : 0,01 = 7,2 × 100 = 720\)

    \(6,2 : 0,1 = 6,2 × 10 = 62\)

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

    \(5,5 : 0,01 = 5,5 × 100 = 550\)

b) \(12 : 0,5 = 12 × 2 = 24\)

    \(\dfrac{3}{7} : 0,5 = \dfrac{3}{7} × 2 = \dfrac{6}{7}\)

    \(24 : 0,5 = 24 × 2 = 48\)

    \(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)

    \(20 : 0,25 = 20 × 4 =80\)

    \(15 : 0,25 = 15 × 4 = 60.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết thành quả phép tắc phân tách bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) \(3 : 4 ;\)                                     b) \(7 : 5 ;\)

c) \(1 : 2 ;\)                                     d) \(7 : 4 .\)

Mẫu: a)  \(3 : 4  = \dfrac{3}{4} = 0,75.\)

Phương pháp giải:

Làm tương tự động ví dụ kiểu mẫu, viết phép phân tách bên dưới dạng phân số rồi ghi chép bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

b)  \(7 : 5 = \dfrac{7}{5} = 1,4;\)

c)  \(1 : 2  = \dfrac{1}{2} = 0,5;\)

d)  \(7 : 4 = \dfrac{7}{4} = 1,75.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Một lớp học tập đem 18 phái nữ và 12 phái nam. Hỏi số học viên phái nam lắc từng nào Phần Trăm số học viên cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Phương pháp giải:

- Tính số học viên cả lớp.

- Để thám thính tỉ số Phần Trăm của số học viên phái nam và số học viên của tất cả lớp nên tớ tiếp tục thám thính thương thân thiện số học viên phái nam và số học viên của tất cả lớp, tiếp sau đó nhân thương bại với 100 và ghi chép tăng kí hiệu % nhập phía bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

Lớp học tập đem toàn bộ số học viên là:

                18 + 12 = 30 (học sinh)

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

Số học viên phái nam lắc số Phần Trăm số học viên cả lớp là:

                12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D.