tính chất nào không phải của benzen

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Tính hóa học này ko cần của benzen 

  Bạn đang xem: tính chất nào không phải của benzen

  • A. Tác dụng với Br(t0 , Fe). 
  • B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4 quánh. 
  • C. Tác dụng với hỗn hợp KMnO4 . 
  • D. Tác dụng với Cl2, độ sáng. 

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính hóa học nào không phải của benzen là thông thường bền với những hóa học lão hóa.

  Đáp án nên cần chọn là C

Mã câu hỏi: 155419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắp xếp theo hướng tách dần dần sức nóng phỏng sôi của những hóa học CH3OH, H2O, C2H5OH là: 
 • Công thức mặt hàng đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở là: 
 • Dãy hóa học này tại đây nằm trong loại ankan?
 • Đốt cháy một ancol nhiều chức chiếm được H2O và CO2 với tỉ trọng số mol theo lần lượt là 3 : 2.
 • Hợp hóa học X với công thức phân tử C8H10 với từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm? 
 • Dãy này tại đây chỉ bao gồm những hóa học nằm trong mặt hàng đồng đẳng của metan.
 • Tính hóa học này ko cần của benzen
 • Phần trăm lượng cacbon nhập phân tử ankan X vì chưng 75%. Tên gọi của X là:
 • Cho iso-pentan tính năng với Cl2 theo đòi tỉ trọng số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối nhiều chiếm được là:
 • Các ankin X, Y, T tiếp đến nhau nhập mặt hàng đồng đẳng và với tổng lượng 162 đvC. Phát biểu này tại đây đúng?
 • Chất này tại đây ko pha chế thẳng được axetilen? 
 • Cho 54,4 gam ankin X tính năng với 31,36 lít khí H2 (đktc) với xúc tác phù hợp, chiếm được láo lếu hợp ý Y, ko chứa chấp H2 . hiểu Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 32 gam Br2 . Công thức phân tử của X là:
 • Cho 8,4 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 , chiếm được 90 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:
 • Dãy này tại đây ko phân biệt được từng hóa học khi chỉ mất hỗn hợp KMnO4?
 • Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen với công thức nguyên vẹn (C3H4 )n. Công thức phân tử của X là:
 • Công thức của một ancol no, mạch hở là CnHm(OH)2 . Mối mối liên hệ của m và n là
 • Cho những hợp ý hóa học sau: (a) CH3–CH2–OH; (b) CH3–C6H4–OH; (c) CH3–C6H4–CH2–OH; (d) C6H5–OH; (e) C6H5–CH2–OH; (f) C6H5–CH2–CH2–OH. Số ancol thơm phức là:
 • Ancol X no, mạch hở, với không thật 3 nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử. hiểu X ko tính năng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. Số công thức cấu trúc bền phù phù hợp với X là
 • Cho 34,6 gam láo lếu hợp ý phenol, etanol và metanol tính năng vừa phải đầy đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Cũng lượng láo lếu hợp ý bên trên tính năng không còn với Na chiếm được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm lượng của etanol nhập láo lếu hợp ý
 • Đốt cháy trọn vẹn 14,8 gam ancol Y nằm trong mặt hàng đồng đẳng của ancol etylic chiếm được 17,92 lít CO2 (đktc). Số nguyên vẹn tử Hidro nhập X là
 • Hợp hóa học HCHO và những tên thường gọi (a) metanal; (b) andehit fomic; (c) fomandehit; (d) fomalin, (e) focmon. Số tên thường gọi chính với hợp ý hóa học bên trên là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong công nghiệp, người tớ lão hóa metan với xúc tác, chiếm được andehit fomi
 • Axit Benzoic được dùng như 1 hóa học bảo vệ thức ăn (kí hiệu là E-210) mang đến xúc xích, n
 • Axit cacboxylic này sau đây với mạch cacbon phân nhánh, làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom? 
 • Cho 6,6 gam axit axetic phản xạ với láo lếu hợp ý bao gồm 4,04 gam ancol metylic và ancol etylic tỉ trọng 2:3 về
 • X là láo lếu hợp ý bao gồm H2 và khá của nhị anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều phải sở hữu số nguyê
 • Hỗn hợp ý X bao gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản xạ vừa phải đầy đủ với Na, chiếm được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là
 • Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng với ancol etylic là:
 • Bậc của ancol tert-butylic là: 
 • Chất này sau đây với sức nóng phỏng sôi cao nhất? 
 • Để pha chế khí axetilen nhập chống thực nghiệm, người tớ dùng phương pháp: 
 • Cho những hóa học sau: etilen, propan, toluen, axetilen, buta-1,3-đien, hex-1-in.
 • Hỗn hợp ý X bao gồm ancol etylic và phenol.
 • Hỗn hợp ý A bao gồm propin và hiđro với tỉ khối khá đối với H2 là 10,5.
 • Cho những tuyên bố sau: (1). Nhiệt phỏng sôi của axeton < ancol etylic < axit axetic < axit butiric.
 • Hai xicloankan M và N đều phải sở hữu tỉ khối khá đối với metan vì chưng 5,25.
 • Cho sơ vật fake hóa: CH3CH2Cl → X→ Y. Vậy X, Y theo lần lượt là:
 • Để phân biệt 2 hỗn hợp riêng rẽ biệt: axit acrylic và axit fomic người tớ uống thuốc demo này sau đ
 • Licopen, công thức phân tử C40H56 là hóa học red color nhập trái ngược quả cà chua, chỉ chứa chấp link song và link đơn nhập phân tử. Hiđro hóa trọn vẹn licopen được hiđrocacbon C40H82 . Vậy licopen có:
 • Cho những hóa học sau: (1) Cu(OH)2 ; (2) Na; (3) nước brom; (4) NaOH. Số hóa học ko thể tính năng với phenol là:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA