tiếng anh 9 unit 10

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read

(Nghe và hiểu.)

A mission to lớn Mars

Nick: Wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a spacewalk!

Phuc: Ha! Yeah, it was in a museum in Sweden.

Nick: You look sánh excited!

Phuc: Well, that trip made u crazy about space. Before I turned ten, I'd already collected lots of books about the universe. I'd learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff.

Nick: You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite.

Phuc: A meteorite! What was it like?

Nick: Honestly, it wasn't as impressive as I'd expected. It was just lượt thích an ordinary piece of rock.

Phuc: But perhaps it was from Mars. Think of that!

Nick: Maybe. Do you think there could be life on Mars?

Phuc: It's possibly habitable. It once had an ocean... Who knows, in đôi mươi years we might be flying there on a discovery mission.

Nick: Haha, but we'd need to lớn bởi some serious training first. They say you practise by scuba diving in a flight suit...

Phuc: That's right. And you also have to lớn experience microgravity on a parabolic flight.

Nick: What's that?

Phuc: The plane flies at high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit lượt thích a rollercoaster. The people inside the plane start to lớn float. I'd love to lớn bởi that.

Nick: Sounds a bit scary. But let's take a look at your rock collection. There may be something interesting here...

Phuc: Yes, perhaps a meteorite that landed on Earth from the moon!

a. Draw lines to lớn match the words with the definitions.

(Vẽ đường thẳng liền mạch nối những kể từ với những khái niệm.)

1. astronaut

2. mission

3. microgravity

4. astronomy

5. habitable

6. altitude

a. the height of something above the sea

b. with conditions that are suitable for life to lớn exist

c. the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars

d. a person who has been trained to lớn work in space

e. a programme of space flights

f. the state of weightlessness

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nick: Woa, người nhập tấm hình này là chúng ta à? Phi hành gia trẻ con nhất bên trên toàn cầu đang di chuyển nhập không khí.

Phúc: Ha, ừm, này là ở viện kho lưu trữ bảo tàng ở Thụy Điển.

Nick: Bạn coi dường như phấn chấn nhỉ.

Phúc: À, chuyến hành trình bại thực hiện tôi phân phát cuồng về dải ngân hà. Trước năm 10 tuổi tác tôi tiếp tục thuế tầm nhiều sách về dải ngân hà. Tôi tiếp tục học tập về những hành tinh anh, ngôi sao sáng, vệ tinh anh, thương hiệu lửa, và những loại.

Nick: Bạn biết bại, năm ngoái tôi đang đi tới viện kho lưu trữ bảo tàng thiên văn học tập và tôi tiếp tục va vào trong 1 mảng thiên thạch.

Phúc: Một mẩu thiên thạch. Nó như vậy nào?

Nick: Thành thiệt nhưng mà thưa, nó ko tuyệt hảo như tôi suy nghĩ tương tự như một mẩu đá thông thường.

Phúc: Nhưng có lẽ rằng nó kể từ sao hỏa. Cứ suy nghĩ thế.

Nick: Có thể. chúng ta với cho là với sự sinh sống bên trên sao hỏa không?.

Phúc: Có lẽ rất có thể sinh sinh sống. Nó từng với cùng một hồ nước. Ai hiểu rằng nhập hai mươi năm tất cả chúng ta rất có thể cho tới bại với thiên chức mày mò nó.

Nick: Haha tuy nhiên tôi rất cần được đào tạo và huấn luyện trước tiếp tục. Họ thưa chúng ta tiếp tục rèn luyện lặn khi diện  đồng phục cất cánh à.

Phúc: Đúng vậy. Và chúng ta cũng nên trải qua quýt hiện tượng ko trọng tải nhập chuyến cất cánh lối parabol.

Nick: Đó là gì?  

Phúc: Máy cất cánh ở một phỏng cao, tiếp sau đó nó chao nghiêng vài ba giây và hạ xuống vô cùng nhanh chóng, tương tự như tàu lượn siêu tốc ấy. Người trong máy cất cánh chính thức nổi lên. Tôi mến việc bại.

Nick: Nghe dường như khiếp sợ nhỉ. Nhưng hãy coi bộ thu thập đá của người sử dụng trước tiếp tục. cũng có thể với gì bại thú vị ở trên đây.

Phúc: Được, có lẽ rằng một mẩu thiên thạch tiếp tục đáp lên Trái Đất kể từ mặt mày trăng. 

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - e

3 - f

4 - c

5 - b

6 - a

1. astronaut – d. a person who has been trained to lớn work in space

(phi hành gia – người được huấn luyện và đào tạo nhằm thao tác làm việc nhập ko gian)

2. mission – e. a programme of space flights

(sứ mệnh - 1 lịch trình của những chuyến cất cánh nhập ko gian)

3. microgravity – f. the state of weightlessness

(trạng thái ko trọng lực)

4. astronomy – c. the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars

(thiên văn học tập = 1 ngành khoa học tập nghiên cứu và phân tích về dải ngân hà và những vật thể bên phía trong như mặt mày trăng, mặt mày trời, những hành tinh anh và ngôi sao)

5. habitable – b. with conditions that are suitable for life to lớn exist

(có thể sinh sinh sống = ĐK tương thích cho việc sinh sống tồn tại)

6. altitude – a. the height of something above the sea

(độ cao đối với mặt mày nước biển)

Bài 1 b

1b. Answer the questions. 

(Trả câu nói. thắc mắc.)

1. What was Phuc interested in when he were young?

(Khi còn bé bỏng Phúc mến dòng sản phẩm gì?)

2. What had Phuc done before he turned ten years old?

(Phúc đã trải gì trước lúc 10 tuổi?)

3. Why does Phuc use the phrase "and stuff" at the over of his list?

Xem thêm: công thức tính vận tốc

(Tại sao Phúc dùng cụm kể từ " the stuff" nhập list liệt kê?)

4. What did Nick think of the meteorite in the museum?

(Nick suy nghĩ gì về mẩu thiên thạch ở viện bảo tàng?)

5. What are some ways to lớn train as an astronaut?

(Một số phương pháp để đào tạo và huấn luyện phát triển thành phi hành gia là gì?)

6. What does Phuc compare a parabolic flight to?

(Phúc đối chiếu chuyến cất cánh tế bào phỏng với dòng sản phẩm gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Phuc was crazy about space.

(Phúc vô cùng mến không khí.)

2. He had learnt about the universe and had collected lots of books about space.

(Anh ấy tiếp tục học tập về dải ngân hà và tích lũy nhiều sách về nó.)

3. To show that there are more things in the list but that it's not necessary to lớn list everything.

(Để cho là có rất nhiều loại rộng lớn nhập list tuy nhiên ko cần thiết liệt kê toàn bộ.)

4. He wasn't very impressed because he thought the meteorite was lượt thích an ordinary piece of rock.

(Anh ấy ko tuyệt hảo vì như thế anh ấy suy nghĩ mẩu thiên thạch tựa như những mẩu đá không giống.)

5. By scuba diving in a flight suit and by taking a parabolic flight to lớn experience microgravity.

(Bằng cơ hội lặn và nhập cuộc một chuyến cất cánh parabol nhằm hưởng thụ sự ko trọng lượng.)

6. He compares it to lớn a ride on a rollercoaster.

(Anh ấy đối chiếu nó với việc lái tàu lượn siêu tốc.)

Bài 1 c

1c. Who is keener on space travel - Phuc or Nick? Why bởi you think so?

(Ai hào hứng với không khí hơn? Phúc hoặc Nick? Tại sao chúng ta suy nghĩ vậy?)

Lời giải chi tiết:

Phuc is keener on space travel because he collected lots of books about the universe, learn about the universe, the stars, satellites, rockets, and stuff.

(Phúc ưng ý du hành dải ngân hà vì như thế cậu tiếp tục thuế tầm thật nhiều sách về dải ngân hà, lần hiểu về dải ngân hà, những vì như thế sao, vệ tinh anh, thương hiệu lửa và những loại không giống.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Find a word in the box to lớn match the picture in each mô tả tìm kiếm.

(Tìm kể từ nhập sườn nhằm chi phí nhập những tấm hình với từng mô tả.) 

satellite                 meteorite                     universe                     spacecraft                     rocket                     telescope   

1. A _______ travels round Earth to lớn collect information or to lớn communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a larger object in space.

2. With a _______ you can have a great experience watching the stars.

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the _______.

4. A _______ is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

5. A _______ is shaped lượt thích a tube and moves very fast. It helps a space shuttle to lớn be sent into space.

6. A _______ is a vehicle, with or without people inside, used for travel in space.

Phương pháp giải:

- satellite (n): vệ tinh anh nhân tạo

- meteorite (n): thiên thạch                   

- universe (n): vũ trụ                     

- spacecraft (n): tàu ko gian                  

- rocket (n): thương hiệu lửa                    

- telescope (n): kính thiên văn

Lời giải chi tiết:

1. satellite

2. telescope

3. universe

4. meteorite

5. rocket

6. spacecraft

1. A satellite travels round Earth to lớn collect information or to lớn communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a large object in space.

(Một vệ tinh anh tự tạo cất cánh xung xung quanh Trái Đất nhằm tích lũy vấn đề hoặc nhằm lien lạc vì như thế radio, TV vân vân. Nó cũng rất có thể là 1 trong những vật thể tự nhiên dịch rời xung xung quanh vật thể to hơn nhập không khí.)

2. With a telescope you can have a great experience watching the stars.

(Với  kính thiên văn các bạn sẽ với hưởng thụ ấn tượng Lúc coi những ngôi sao sáng.)

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the universe.

(Mặt trời và những hành tinh anh của chính nó chỉ là 1 trong những phần nhỏ nhập Milky Way. Milky Way chỉ là 1 trong những sản phẩm ngân hàng nhập dải ngân hà.)

4. A meteorite is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

(Thiên thạch là 1 trong những mẩu đá hay là một vật thể nhập không khí đáp lên hành tinh anh.)

5. A rocket is shaped lượt thích a tube and moves very fast.It helps a space shuttle to lớn be sent into space.

(Tên lửa với hình dáng ống  và dịch rời vô cùng nhanh chóng. Nó canh ty đem 1 con cái tàu không khí nhập không khí.)

6. A spacecraft is a vehicle, with or without people inside, used for travel into space.

(Tàu không khí là 1 trong những loại phương tiện đi lại với hoặc không tồn tại thế giới dùng để làm cút nhập không khí.)

Bài 3

3. GAME: SPACE BINGO! 

(Trò chơi: Bingo ko gian!) 

Create a Bingo thẻ and play with the new words you have learnt from this lesson.

(Tạo một thẻ Bingo và đùa với những kể từ mới mẻ chúng ta tiếp tục học tập kể từ bài xích này.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

8. 

9. 

10.