tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết ăn ý nhì câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy tiếp tục coi tập phim nhì đợt. Cô ấy thiếu hiểu biết nhiều nội dung của tập phim bại.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc cho dù cô ấy tiếp tục coi tập phim nhì đợt, cô ấy vẫn thiếu hiểu biết nhiều nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy thiếu hiểu biết nhiều nội dung tập phim tuy vậy cô ấy tiếp tục coi nó nhì đợt.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tớ dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản vô và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc đặc biệt khó khăn. Anh ấy tiếp tục giải quyết và xử lý bọn chúng một cơ hội dễ dàng và đơn giản.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc cho dù những thắc mắc đặc biệt khó khăn, tuy nhiên anh ấy tiếp tục giải quyết và xử lý bọn chúng một cơ hội dễ dàng và đơn giản.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy tiếp tục giải quyết và xử lý những câu hỏi một cơ hội dễ dàng và đơn giản tuy vậy chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là một trong những thao diễn viên ấn tượng. Anh ấy ko lúc nào nhập vai chủ yếu vô một tập phim này cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc cho dù anh ấy là một trong những thao diễn viên ấn tượng, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào nhập vai chủ yếu vô một tập phim này cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko lúc nào nhập vai chủ yếu vô một tập phim này tuy vậy anh ấy là một trong những thao diễn viên ấn tượng.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ tiếp tục chi thật nhiều chi phí mang đến tập phim. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc cho dù bọn họ tiếp tục chi thật nhiều chi phí mang đến tập phim, tuy nhiên tập phim ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy vậy bọn họ tiếp tục chi thật nhiều chi phí mang đến tập phim bại.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó hài hước một chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc cho dù tập phim là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó hài hước một chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn mỉm cười một chút nào tuy vậy nó là một tập phim hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tớ tiếp tục đùa rất hay. Chúng tớ ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc cho dù tất cả chúng ta tiếp tục đùa rất hay, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tớ ko thể thắng trận đấu tuy vậy tất cả chúng ta tiếp tục đùa rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở nên những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tớ dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản vô và một câu.

- Chúng tớ dùng “however” nhằm chỉ sự trái chiều thân thích ý vô nhì vế của câu, thông thường được dùng sau vết phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc cho dù thao diễn xuất vô phim rất hay tuy nhiên bản thân ko quí mẩu truyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình tiếp tục cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự đặc biệt quí tập phim mới mẻ tuy vậy đa số bằng hữu của tớ đều ko quí nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy tiếp tục học tập rất siêng chỉ mang đến kỳ ganh đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt thành quả cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai trình bày giờ đồng hồ Anh rất hay tuy vậy tiếng mẹ đẻ của cô ấy ấy là giờ đồng hồ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng phát minh của riêng biệt chúng ta nhằm hoàn thành xong những câu sau. Sau bại đối chiếu câu của người tiêu dùng với câu của người tiêu dùng nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự quí tập phim khoác dù cốt truyện của chính nó thú vị.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy đặc biệt khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh và đã được chẩn đoán giắt ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc bùng cháy rực rỡ. Tuy nhiên, thao diễn xuất tạo nên tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided lớn hầm out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed lớn drawing public attention. 

(Âm nhạc vô phim thiệt kinh khủng. Tuy nhiên, nó sẽ bị thêm phần thú vị sự để ý của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp đích thị trong những đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went lớn bed early last night.

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

A. although

B. because

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went lớn bed early last night. 

(Mary tiếp tục ngủ quên sáng sủa ni tuy vậy cô ấy đã từng đi ngủ sớm vô tối qua chuyện.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mũi trời chói lóa, tuy nhiên khí hậu ko lạnh lẽo lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko quí chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc cho dù tập phim đặc biệt thú vị tuy nhiên Jim tiếp tục ngủ quên vô rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quí nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc cho dù trong ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc cho dù trong ngày hôm qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn chuồn sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc cho dù bọn chúng tôi đã chuồn sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mũi trời chói lóa tuy nhiên khí hậu không thực sự lạnh lẽo.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc cho dù khí hậu không thực sự lạnh lẽo tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn chuồn cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc cho dù Cửa Hàng chúng tôi chuồn cắm trại, Cửa Hàng chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns lớn talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen lớn their conversation. Who stars in the film? 3. Listen lớn the conversation again. Choose the best answer lớn each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.