there are usually a lot of job

Câu hỏi:

22/03/2020 37,469

A. shortlisted       

Bạn đang xem: there are usually a lot of job

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về kể từ vựng

A. shortlist /'ɔ:rtlɪst/ (n): lọt được vào danh sách

B. list /lɪst/ (v): liệt kê

C. screen /skri:n/ (v): sàng lọc

D. test /test/ (v): đánh giá, demo nghiệm

Tạm dịch: Thường đem không ít người mò mẫm việc ứng tuyển ứng cử vào một trong những địa điểm. Nhưng có một vài ba vô số bọn họ được lọt được vào list vô cuộc phỏng vấnn

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 2:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. đồ sộ laugh 

D. to laughing

Câu 3:

Every week, his mother goes đồ sộ _____ university đồ sộ visit him while my mother has never come đồ sộ visit bu since I went đồ sộ _____ university.

A. the-0      

B. the-the    

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

C. 0-0         

D. a-the

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 5:

I _____ a xe đạp đồ sộ school every day but today I _____ đồ sộ school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the giảm giá khuyến mãi was no longer tenable, ví we kicked it into touch.

A. measure it        

B. mention it         

C. forgot it 

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

D. approved it