the road to our village

Câu hỏi:

02/09/2021 31,305

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

Bạn đang xem: the road to our village

The road to tướng our village . . . . . . . .  next year.

D. will be widened

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động:

Giải chi tiết: Câu tiêu cực thì Tương lai đơn. Hành động được nhấn mạnh vấn đề con cái đườngđược cởi rộng

S + will be + V-ed/V3

B, C sai ngữ pháp =>loại

 Trạng kể từ chỉ thời hạn ở sau này “ next year” => Loại A vì thế phân chia động kể từ ở thì thời điểm hiện tại đơn

Tạm dịch : Laura được sinh rời khỏi ở Boston

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

She’s a bit down in the dumps because she’s got to tướng take her exam again

A. sad

B. embarrassed

C. confident

D. happy

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

Before the advent of the railways, communications were slow and difficult

A. import

B. disappearance

C. introduction

D. arrival

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

          his employees will have worked for two hours.

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

A. By the time the quấn arrives

B. when the quấn arrives

C. after the quấn arrives

D. only when the quấn arrives

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

I saw Lisa at the museum when I ________ to tướng restaurant

A.  was going

B.  went

C.  have gone

D.  was going 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

He went to tướng Ha noi yesterday , ___?

A. doesn’t he

B. did he

C. does  he

D. didn’t he

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

He suffers .......... headaches

A. from

B.  with

C.  in

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

D.  by