the equipment in our office needs

Câu hỏi:

03/04/2020 27,411

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: the equipment in our office needs

The equipment in our office needs____________

B. modernizing

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc thụ động với "Need"

Need + V-ing / đồ sộ be V(phân từ) = rất cần được thực hiện gì

Dịch nghĩa: Những trang bị vô văn chống của tất cả chúng ta rất cần được tiến bộ hóa.

          A. moderner : không tồn tại kể từ này vô Tiếng Anh

          C. modernized (v) = tiến bộ hóa

          D. modernization (n) = sự tiến bộ hóa

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

We have had the roof of our house _________.

A. đồ sộ replace

B. replace

C. replaced

D. been replaced

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The popular press often contains a lot more____________ than thở hard facts

A. speculation

B. realism

C. influence

D. tolerance

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

No one died in the accident, ___________?

A. didn’t they

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

B. did he

C. didn’t he

D. did they

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

He gave u his personal____________ that his draft would be ready by Friday.

A. endurance

B. insurance

C. assurance

D. ensurance

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

His academic record at high school was poor. He failed đồ sộ apply đồ sộ that prestigious institution

A. His academic record at high school was poor as a result of his failure đồ sộ apply đồ sộ that prestigious institution

B. His academic record at high school was poor because he didn’t apply đồ sộ that prestigious institution

C. Failing đồ sộ apply đồ sộ that prestigious institution, his academic record at high school was poor

D. His academic record at high school was poor; as a result, he failed đồ sộ apply đồ sộ that prestigious institution

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Joe seemed đồ sộ be in a good mood, ________ he snapped at u angrily when I asked him đồ sộ join us.

A. yet

B. so

C. for

Xem thêm: công thức tính vận tốc

D. and