tác động lớn nhất của đô thị hóa với việc phát triển kinh tế là

  1. Lớp 12

  2. Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính VN là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

B

làm di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường thiên nhiên khu đô thị.

Chủ đề liên quan

Tác động của khu đô thị hoá cho tới trở nên tân tiến kinh tế tài chính của VN không thể hiện tại ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tới quần chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C

tạo đi ra sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty trở nên tân tiến.

Số dân trở thành thị và tỉ lệ thành phần dân trở thành thị ở VN trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo đòi hướng

A

số dân trở thành thị và tỉ lệ thành phần dân trở thành thị đều tăng.

B

số dân trở thành thị và tỉ lệ thành phần dân trở thành thị đều hạn chế.

C

số dân trở thành thị tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở thành thị hạn chế.

D

số dân trở thành thị hạn chế tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở thành thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở VN không thể hiện tại ở

A

tăng nguy cơ tiềm ẩn thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê vô trở thành thị.

D

đô thị hóa xuất phát điểm từ công nghiệp hóa.

Tác động tích rất rất của đô thị mới đến việc di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính ở VN là

A

ở VN với tỉ lệ thành phần dân trở thành thị tăng.

B

các khu đô thị ở VN với qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị VN triệu tập hầu hết ở đồng vì như thế.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty trở nên tân tiến.

Phát biểu này tại đây đúng vào khi trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vì như thế và ven bờ biển.

B

Chủ yếu đuối ở vùng đống trung du và miền núi.

C

Chủ yếu đuối ở vùng đống trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vì như thế và đống trung du.

Phát biểu này tại đây đúng vào khi trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vì như thế sông Hồng có không ít khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có không ít khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người làm việc.

B

tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện cho tới làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn với sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực vô thời hạn qua chuyện là.

A

Công nghiệp hoá trở nên tân tiến mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo ra, tự động vạc.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế trở nên tân tiến nhanh chóng.

Đâu là vẹn toàn nhân hầu hết thực hiện cho tới tỉ lệ thành phần thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái ngược của cuộc chiến tranh quy trình 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thiết kế ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc hầu hết là nông nghiệp.

D

công nghiệp, công ty miền Nam trở nên tân tiến rộng lớn.

Phần rộng lớn dân sinh sống VN hiện tại sinh sống ở vùng quê do

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt lừ đừ.

B

có sự di dân kể từ trở thành thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính trở nên tân tiến nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở thành thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét này tại đây đích với Đặc điểm đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt nhanh chóng.

B

Phân tía khu đô thị không được đều Một trong những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị cướp tỉ lệ thành phần cao vô số dân.

Đặc điểm này tại đây ko nên là biểu lộ của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê với Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị với Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

D

Phổ biến hóa thoáng rộng lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở VN vô thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không đích với dân sinh vùng quê và dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn thế nữa vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế nữa trở thành thị.

Phát biểu này tại đây đích với Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A

Phân tía khu đô thị đều theo đòi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây đích với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị bất biến.

B

Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn rất rất thấp.

Phát biểu này tại đây không đích về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới quá thấp.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

D

Phân tía khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là

A

đều với quy tế bào rất rộng.

B

phân tía đồng đều toàn quốc.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng tân tiến.

Phát biểu này tại đây không đích với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới thấp.

C

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.