she sent me a letter

Câu hỏi:

30/03/2020 55,827

A. polite              

Bạn đang xem: she sent me a letter

Đáp án chủ yếu xác

B. politeness                  

Đáp án A

Vị trí rỗng tuếch cần thiết tính kể từ nhập cụm danh từ

A. polite (adj) lịch sự

B. politeness (n) sự lịch sự

C. politely (adv) một cơ hội lịch sự

D. impoliteness (n) sự bất lịch sự

Dịch nghĩa: Cô ấy vẫn gửi cho tới tôi một lá thư lịch sự và trang nhã cảm ơn tiếng chào của tôi.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The International Committee Red Cross has about 12,000 staff members worldwide, about 800 of them working in its Geneva _______.

A. buildings                  

B. factories                    

C. headquarters    

D. companies

Câu 2:

Despite many recent _______ advances, there are parts where schools are not equipped with computers.

A. technologist    

B. technological    

C. technologically          

D. technology

Câu 3:

Daisy has such many things to do that she has no time to go out.

A. has                            

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

B. to do                

C. to go                

D. such

Câu 4:

Miss White quý phái very ______ at my birthday các buổi tiệc nhỏ last night.

A. Beautifully               

B. Beautify                    

C. beauty             

D. Beautiful

Câu 5:

Choose the option which is CLOSEST in meaning with the underlined one.

There were so sánh many members of the political các buổi tiệc nhỏ who had gone against the leader that he resigned.

A. invited            

B. opposed                    

C. insisted            

D. apposed

Câu 6:

My father used vĩ đại giving bầm some good advice whenever I had a problem.

A. problem                   

B. giving               

C. whenever                   

Xem thêm: đặc điểm nào dưới đây là của sán dây

D. some good advice