she has read interesting book

Câu hỏi:

02/04/2020 30,772

Đáp án B

Bạn đang xem: she has read interesting book

A/an + N ko xác lập.
The + N xác lập.
An + N chính thức là vẹn toàn âm (a, e, u, i, o)
Dịch nghĩa: Cô ấy gọi một cuốn sách thú vị

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Some days of rest may help đồ sộ _______ the pressure of work

A. reduce

B. lower

C. chop

D. crease

Câu 2:

Students who study far from trang chính often have problems with _______.

A. houses

B. rooms

C. flats

D. accommodation

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

She doesn’t want đồ sộ go đồ sộ their buổi tiệc nhỏ. We don't want đồ sộ go either

A. Neither she nor we don’t want đồ sộ go đồ sộ their party

B. Neither we nor she wants đồ sộ go đồ sộ their party

C. Either we or she doesn't want đồ sộ go đồ sộ their party

D. Neither we nor she want đồ sộ go đồ sộ their party

Xem thêm: they live in a house that was built in

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

Were it not for the money, this job wouldn’t be worthwhile

A. This job offers a poor salary

B. This job is rewarding at all

C. The only thing that makes this job worthwhile is the money

D. Although the salary is poor, the job is worthwhile

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions 

“If I were you, I would go đồ sộ the doctor.” David said đồ sộ Claudia

A. David advised Claudia not đồ sộ go đồ sộ the doctor

B. David told Claudia that he would go đồ sộ see the doctor

C. David advised Claudia đồ sộ go đồ sộ the doctor

D. David told Claudia đồ sộ become a doctor

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Your experience with oil well fires will be invaluable đồ sộ the company in case of trouble

A. precious

B. priceless

C. important

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

D. worthless