she had only just put the telephone down when the boss rang

Câu hỏi:

19/03/2020 64,935

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: she had only just put the telephone down when the boss rang

I had only just put the phone down when the quấn rang back.

A. I put the phone down when the quấn rang back. 

B. Hardly had I put the phone down when the quấn rang back.

Đáp án chủ yếu xác

C. No sooner had I put the phone down when the quấn rang back. 

D. Scarcely had I put the phone down than vãn the quấn rang back.

Chọn B.

Đáp án B.
Câu gốc: Cô ấy chỉ vừa vặn mới nhất gác máy khi ông công ty gọi lại.
= B. Cô ấy vừa vặn gác máy thì ông công ty cô ấy lại gọi lại.
Cấu trúc: Đảo ngữ:
No sooner + had + S1 + PII + than vãn + S2 + Ved/2 tức là "Vừa mới nhất... thì đang được."
Hardly + had + S1 + PII + when + S2 + Ved/2 tức là "Vừa mới nhất... thì đang được."
Các lựa lựa chọn không giống ko thích hợp vì:
A phân tách sai thì. Tại vế trước đang rất được sử dụng thì quá khứ đơn nên ko thích hợp về thì đối với câu gốc.
C phân tách sai when. no sooner....than... (không cần when)
D sai than vãn. scarcely....when... (không cần than)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

The medical community continues vĩ đại make progress in the fight against cancer. 

A. speed

B. expect more

C. vì thế better

D. treat better

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

_______ ten minutes earlier, you would have got a better seat.

A. Had you arrived

B. If you arrived

C. Were you arrived

D. If you hadn’t arrived

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Stop _____ about the bush, John! Just tell u exactly what the problem is.

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

A. rushing

B. hiding

C. beating

D. moving

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I lắc down on ______ ground and looked up at ______ sky.

A. a - a

B. a - the

C. the – a

D. the – the

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

The consequences of the typhoon were disastrous due vĩ đại the lack of precautionary measures.

A. severe 

B. beneficial

C. physical

D. damaging

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

The youths nowadays have many things vĩ đại vì thế in their ______ time.

A. leisure 

B. entertainment

C. fun

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

D. amusement