researchers have to the conclusion that your personality is affected by your genes

Câu hỏi:

27/04/2022 13,961

Đáp án D

Bạn đang xem: researchers have to the conclusion that your personality is affected by your genes

Giải thích: 

A. got (P2): sẽ có được                                            B. reached (P2): chạm với, đạt cho tới

C. arrived (P2): cho tới                                                 D. come (P2): cho tới, về 

=> come vĩ đại the conclusion: thể hiện kết luận 

Tạm dịch: Các mái ấm phân tích đã lấy đi ra Tóm lại rằng tính cơ hội bị tác động vì thế ren của người tiêu dùng.

Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope vĩ đại get his favorite position in the company.

A. confirmation

B. refusal

C. agree

D. admission

Câu 2:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. 

The book was interesting. I've read it three times.

A. Such was the interesting book that I have read it three times.

B. So interesting was the book that I have no time vĩ đại read it.

C. Only if it is an interesting book have I read it three times.

D. Should the book be interesting, I have read it three times.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions. 

The letters he would write were full of doom and ________. We still vì thế not know what made him ví depressed.

A. drib

B. gloom

Xem thêm: chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là

C. duck

D. tuck

Câu 4:

I hope these machines will have worked very well ________.

A. as soon as you would come back next month

B. when you came back next month

C. by the time you come back next month

D. after you were coming back next month

Câu 5:

She bought a ________ jacket as a present for her daughter.

A. new Italian leather

B. new leather Italian

C. leather new Italian

D. leather Italian new

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

She is a confidential and practiced speaker who always impresses her audience.

A. confidential

B. practiced

C. impresses

Xem thêm: unluckily david's dangerous and incredible journey in search of the blue fairy is in

D. audience