polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

23/05/2020 14,403

D. poli(etylen terephtalat)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng thích hợp m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ vì chưng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.

B. 2,00

C. 0,80.

D. 1,25

Câu 2:

Polime nào là tại đây sở hữu cấu hình mạng không khí (mạng lưới) ?

A. PE

B. amilopectin

C. PVC

D. vật liệu nhựa bakelit

Câu 3:

Cho sản phẩm những polime sau : xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, glicogen, cao su đặc lưu hoá. Số polime nhập sản phẩm sở hữu cấu hình mạch ko phân nhánh là

A. 2

B. 3.

Xem thêm: thể tích bát diện đều

C. 4

D. 5

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai ?

A. Các vật tư polime thựờng là hóa học rắn không mờ hơi

B. Hầu không còn những polime tan nội địa và nhập dung môi hữu cơ

C. Polime là những hóa học sở hữu phân tử khối rất rộng lớn bởi nhiều đôi mắt xích link với nhau

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổ hợp, còn tinh ranh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên

Câu 5:

Trong số những polime sau : vật liệu nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3);  poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất nằm trong loại polime tổ hợp là

A. (1), (2), (3), (5)

B. (1). (2), (4), (5)

C. (2), (3), (4). (5)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 6:

Dãy nào là tại đây bao gồm những hóa học đều phải có kĩ năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp ?

A. etan, etilen, toluen

B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

D. stiren, clobenzen, isopren