nilon 6 6 là một loại

Câu hỏi:

19/08/2019 84,734

B. poliamit.

Bạn đang xem: nilon 6 6 là một loại

Đáp án chủ yếu xác

(-CO-[CH2]4-CO-NH-[CH2]6-NH-)n với group amit –CO–NH– nên nằm trong loại tơ poliamit.Chọn B .

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ nilon-6,6 là

A. hexacloxiclohexan.

B. poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. poliamit của axit ε-aminocaproic.

D. polieste của axit ađipic và etylen glicol.

Câu 2:

Dãy bao gồm những polime với cấu tạo mạch phân nhánh là:

A. amilopectin, glicogen, poli(metyl metacrylat).

B. amilopectin, glicogen.

C. tơ visco, amilopectin, poliisopren.

D. nhựa novolac, tơ nitron, poli(vinyl clorua).

Câu 3:

Trong những loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon–6,6. Số tơ tổ hợp là:

A. 3.

B. 5.

C. 4.

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9

D. 2.

Câu 4:

Cho những sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c) nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su thiên nhiên buna, (h) len, (i) dung dịch súng ko sương. Số tơ tổ hợp và chào bán tổ hợp theo thứ tự là:

A. 3 và 4..

B. 2 và 1

C. 3 và 5.

D. 2 và 2

Câu 5:

Trong số những loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (1); [-NH-(CH2)5-CO-]n (2); [C6H7O2(OCO-CH3)3]n (3). Tơ nằm trong loại poliamit là

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3).

C. (1), (2).

D. (1), (3).

Câu 6:

Khi phân tách polistiren tao được monome này sau đây?

A. CH3−CH=CH2

B. C2H2 

C. CH2=CH−CH=CH2

Xem thêm: giải sgk anh 10 global success

D. C6H5−CH=CH2