nghị định 31/2021

  • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
  • Văn phiên bản hợp ý nhất
  • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

Xem thêm: 12 tuổi học lớp mấy

Loại văn bản

Năm ban hành

  • CSDL vương quốc về VBPL »
  • CSDL Sở Kế hoạch và Đầu tư »
  • Văn phiên bản pháp luật »
  • Nghị quyết định 31/2021/NĐ-CP
  • Nghị quyết định 31/2021/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày sở hữu hiệu lực: 26/03/2021

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: khối chóp tứ giác đều