john a book when i saw him

Câu hỏi:

05/04/2020 35,278

D. was reading

Bạn đang xem: john a book when i saw him

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

John đang được xem sách Lúc tôi phát hiện ra anh ấy.

Việc tôi phát hiện ra anh ấy người sử dụng vượt lên khứ đơn => hành vi đang được hiểu xảy tiếp tục nhập vượt lên

khứ => người sử dụng vượt lên khứ tiếp tục.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following sentences.

I can’t bởi the test because it is too difficult.

A. If the test isn’t too difficult, I can bởi it.

B. If the test weren’t too difficult, I could bởi it.

C. If the test weren’t too difficult, I can bởi it.

D. If the test hadn’t been too difficult, I could bởi it.

Câu 2:

Choose the option among A, B, C, D which needs correcting đồ sộ make a complete sentence.

No one in our office wants to drive đồ sộ work because of there are always traffic jams at rush hour.

A. wants

B. because of

C. are

D. at rush hour

Câu 3:

John: “I didn’t pass my driving test.”  -  Anna: “___________!"

A. Better luck next time

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

B. So poor

C. Congratulations

D. That was nice of them

Câu 4:

Let’s go đồ sộ the beach this weekend, ___________?

A. bởi we

B. shall we

C. will we

D. don’t we

Câu 5:

Remember đồ sộ take ___________your shoes when you go into the temple.

A. up

B. in

C. with

D. off

Câu 6:

Choose the option among A, B, C, D which needs correcting đồ sộ make a complete sentence.

In 1960 John F. Kennedy became the youngest man ever to elect president of the US.

A. In 1960

B. became

C. ever

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

D. elect