it is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

Câu hỏi:

16/03/2020 29,484

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: it is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

B. distributing

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

A. inventing (v): phát minh.

B. distributing (v): phân vạc, phổ biến

C. classifying (v): phân loại, phân cấp

D. adapting (v): nhận, thực hiện theo

Ta có: disseminate (v) = distribute (v): thịnh hành, quảng bá, phân phát

Vậy tớ lựa chọn đáp án thực sự B.

Tạm dịch: Người tớ tin cẩn chắc chắn là sách là cách thức đa số nhằm thịnh hành kỹ năng và thông tin

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes to lớn those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ to lớn learn the ins and outs of the new job

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mary left home page to lớn start an independent life. She realised how much her family meant to lớn her

A. Mary left home page to lớn start an independent life with a view to lớn realising how much her family meant to lớn her

B. To realise how much her family meant to lớn her, Mary decided to lớn leave home page to lớn start an independent life

C. Not until Mary had left home page to lớn start an independent life did she realise how much her family meant to lớn her

D. Only when Mary realised how much her family meant to lớn her did she leave home page to lớn start an independent life

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

“Would you lượt thích to lớn go to lớn the show with me?” Anna said to lớn Bella

A. Anna reminded Bella to lớn go to lớn the show with her

B. Anna persuaded Bella to lớn go to lớn the show with her

C. Anna invited Bella to lớn go to lớn the show with her

D. Anna encouraged Bella to lớn go to lớn the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

D. mightn’t have finished