information technology has our lives

Câu hỏi:

27/03/2023 8,914

D. transfromed

Bạn đang xem: information technology has our lives

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích:

- evolve: tiến thủ hóa

- reserve: bảo tồn

- assimilate: đồng hóa

- transform: thay cho đổi

Dịch: Công nghệ vấn đề tiếp tục thay cho thay đổi cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out to tướng be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way to tướng ____ energy in the home page.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

Xem thêm: thể tích bát diện đều

B. however

C. so

D. therefore

Câu 4:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the word OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word in each of following question.

There are several interesting things emerging from the report.

A. fading

B. rising

C. coming up

D. developing

Câu 6:

Find the mistake: I came to tướng class very early so sánh the teacher was late due to tướng heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

D. due to