in the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost

Câu hỏi:

25/03/2020 38,074

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: in the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost

In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.

A. companies

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A.

companies(n): những công ty

services(n): dịch vụ

supermarkets(n): siêu thị

farms(n): nông trại

Dịch nghĩa: Trong sau này, nhiều tập đoàn lớn rộng lớn có khả năng sẽ bị xóa bong và sản phẩm triệu việc thực hiện có khả năng sẽ bị rơi rụng lên đường.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

He asked má who____________ the editor of that book. 

A. was

B. were

C. is

D. has been

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

They have plenty of time, so sánh they neednt _________ .

A. be hurry

B. lớn hurry

C.  hurry

D. lớn be hurried

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

BuckinghamPalace is a major tourist _________ in London.

A. attract

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

B. attraction

C. attractive

D. attractiveness

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I must have a bath. I _________ all the afternoon

A. was gardening

B. have gardened

C. have been gardening

D. had been gardening

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

According _________ Bill, there's something wrong _________ my computer.

A. after / for

B. on / about

C.  lớn / with

D. upon / at

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

During the time of economic reforms, the economy has grow _________ with only a few major setbacks.

A. constant

B. constantly

C. constants

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

D. constancy