if something electricity and heat

Câu hỏi:

15/04/2022 5,168

C. conducts

Bạn đang xem: if something electricity and heat

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án C

Đáp án C - thắc mắc lựa lựa chọn từ

Câu này lựa chọn đáp án phù phù hợp với nghĩa và phối kết hợp kể từ. Đáp án C - conducts (truyền/ dẫn) - phù phù hợp với nghĩa và phối kết hợp kể từ với nhì danh kể từ “electricity and heat”.

A. carry (v): mang/ vác

B. transfer (v): đem kể từ điểm này quý phái điểm khác

C. conduct (v): truyền/ dẫn

D. exchange (v): trao đổi

Tạm dịch: Nếu một vật dẫn năng lượng điện và nhiệt độ, nó được cho phép năng lượng điện và nhiệt độ cút dọc từ thân thuộc và xuyên qua loa nó.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Before the man could say anything more, Peter___________off towards the station.

A. rushed

B. was rushing

C. had rushed

D. had been rushing

Câu 2:

The divorce rate in Vietnam is now higher___________half a century ago.

A. kêu ca it is

B. kêu ca it does

C. kêu ca it was

D. kêu ca it did

Câu 3:

We really regret to___________you that the course you are interested in is now full.

Xem thêm: they live in a house that was built in

A. advise

B. consult

C. pledge

D. explain

Câu 4:

The newspaper article which includes a gruesome mô tả tìm kiếm of the murder has___________a lot of attention from the public.

A. paid

B. confined

C. drawn

D. attracted

Câu 5:

Would that the council___________in detail the issue of mercury pollution in the đô thị during the conference last week.

A. discussed

B. were discussing

C. had discussed

D. was discussing

Câu 6:

Our mother was not happy with our work and made us___________.

A. start back

B. start over

C. start on

D. start on at

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng