i have not met her for three years

I have not met her for three years.

Bạn đang xem: i have not met her for three years

A. I did not meet her three years ago.

B. During three years, I met her once

C. It is three years when I will meet her.

D. The last time I met her was three years ago.

Đáp án D

Đáp án D
Dịch nghĩa: Tôi ko gặp gỡ cô ấy trong tầm 3 năm vừa qua.
A. Tôi ko gặp gỡ cô ấy 3 năm trước
B. Trong trong cả 3 năm, tôi gặp gỡ cô ấy một lượt.
C. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn when ko sử dụng thì sau này
D. Lần sau cùng tôi gặp gỡ cô ấy là 3 năm trước

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

Sách thiết kế Python cơ phiên bản, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID