hợp đồng mua bán hàng hoá

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Bạn đang xem: hợp đồng mua bán hàng hoá

Số: …../…../HĐ

Hôm ni, ngày ………. mon ………. năm ………….., Tại ………………………………………………..

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………...….  Fax: …………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở bên trên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay cho giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm …….

Do …………………………….. dịch vụ ………………… ký.

BÊN MUA (Bên B)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………...….  Fax: …………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở bên trên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay cho giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm …….

Do …………………………….. dịch vụ ………………… ký.

Hai mặt mày thống nhất thỏa thuận hợp tác nội dung hợp ý đồng như sau:

Điều 1: Nội dung việc làm phú dịch

1. Bên A xuất bán cho mặt mày B:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng độ quý hiếm vày chữ:

2. Bên B xuất bán cho mặt mày A:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng độ quý hiếm vày chữ:

Điều 2: Giá cả

Đơn giá chỉ món đồ bên trên là giá chỉ ………….. bám theo văn bản ……….. (nếu có) của …………………………….

Điều 3: Chất lượng và quy cơ hội mặt hàng hóa

1. Chất lượng món đồ ……… được quy toan bám theo ……………………………………………………..

Điều 4: Bao tị nạnh và ký mã hiệu

1. Bao tị nạnh thực hiện bằng: ………………………………………………………………………………………………

2. Quy cơ hội vỏ hộp ………………….. cỡ ………………….. độ dài rộng ……………………………………

3. Cách đóng góp gói: ………………………………………………………………………………………………..

4. Trọng lượng cả bì: …………………………………………………………………………………………….

5. Trọng lượng tịnh: ……………………………………………………………………………………………...

Điều 5: Phương thức phú nhận

1. Bên A phú mang lại mặt mày B bám theo lịch sau:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Xem thêm: lời bài hát phúc du yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì

Ghi chú

1

2

2. Bên B phú mang lại mặt mày A bám theo lịch sau:

Số loại tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

2

3. Phương tiện vận đem và ngân sách vận đem bởi mặt mày …………………………………..…. chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi mặt mày chịu đựng một đầu hoặc ……………………………………………………………….)

4. Quy toan lịch phú nhận sản phẩm & hàng hóa nhưng mà mặt mày mua sắm ko cho tới nhận mặt hàng thì nên chịu đựng ngân sách lưu kho bến bãi là ……………… đồng/ngày. Nếu phương tiện đi lại vận đem mặt mày mua sắm cho tới nhưng mà mặt mày cung cấp không tồn tại mặt hàng phú thì mặt mày cung cấp nên chịu đựng ngân sách thực tiễn mang lại việc điều động phương tiện đi lại.

5. Khi nhận mặt hàng, mặt mày mua sắm sở hữu trách móc nhiệm kiểm nhận phẩm hóa học, quy cơ hội sản phẩm & hàng hóa bên trên khu vực. Nếu vạc hiện tại mặt hàng thiếu thốn hoặc ko đích chi chuẩn chỉnh unique v.v… thì lập biên phiên bản bên trên khu vực, đòi hỏi mặt mày cung cấp xác nhận. Hàng tiếp tục thoát ra khỏi kho mặt mày cung cấp ko phụ trách (trừ loại mặt hàng sở hữu quy toan thời hạn bảo hành).

6. Trường hợp ý phú nhận mặt hàng bám theo nguyên vẹn đai, nguyên vẹn khiếu nại, nếu như mặt mày mua sắm sau thời điểm chở về nhập kho mới nhất hiện tại sở hữu vi phạm thì phải tạo lập biên phiên bản gọi cơ sở đánh giá trung gian tham (…………………….) cho tới xác nhận và nên gửi cho tới mặt mày cung cấp nhập hạn 10 ngày tính kể từ Khi lập biên phiên bản. Sau 15 ngày nếu như mặt mày cung cấp đã nhận được được biên phiên bản nhưng mà không tồn tại chủ kiến gì thì coi như tiếp tục phụ trách bồi thông thường lô mặt hàng cơ.

7. Mỗi lô mặt hàng Khi phú nhận nên sở hữu xác nhận unique vày phiếu hoặc biên phiên bản kiểm nghiệm; khi tới nhận mặt hàng, người nhận nên sở hữu đủ:

- Giấy ra mắt của cơ sở mặt mày mua;

- Phiếu xuất kho của cơ sở mặt mày bán;

- Giấy minh chứng dân chúng.

Điều 6: Trách nhiệm so với sản phẩm & hàng hóa ko phù phù hợp với hợp ý đồng

1. Bên bán không phụ trách về ngẫu nhiên khuyết thiếu này của mặt hàng hoá nếu như nhập thời khắc phú phối kết hợp đồng mặt mày mua đã biết hoặc phải ghi nhận về những khuyết thiếu đó;

2. Trừ tình huống quy toan bên trên khoản 1 Như vậy, nhập thời hạn khiếu nại bám theo quy toan của Luật thương nghiệp 2005, mặt mày bán nên phụ trách về ngẫu nhiên khuyết thiếu này của mặt hàng hoá tiếp tục sở hữu trước thời khắc đem khủng hoảng mang lại mặt mày mua, bao gồm tình huống khuyết thiếu này được vạc hiện tại sau thời khắc đem rủi ro;

3. Bên bán phải phụ trách về khuyết thiếu của sản phẩm & hàng hóa đột biến sau thời khắc đem khủng hoảng nếu như khuyết thiếu cơ bởi bên bán vi phạm hợp ý đồng.

Điều 7: Nghĩa vụ đáp ứng quyền chiếm hữu so với sản phẩm & hàng hóa

Bên bán nên bảo đảm:

1. Quyền chiếm hữu của mặt mày mua so với sản phẩm & hàng hóa tiếp tục cung cấp không biến thành tranh giành chấp vày mặt mày loại ba;

2. Hàng hóa cơ nên hợp ý pháp;

3. Việc đem Giao hàng hoá là hợp lí.

Điều 8: Nghĩa vụ đáp ứng quyền chiếm hữu trí tuệ so với sản phẩm & hàng hóa

1. Bên cung cấp ko được bán sản phẩm hóa vi phạm quyền chiếm hữu trí tuệ. Mé cung cấp nên phụ trách nhập tình huống sở hữu tranh giành chấp tương quan cho tới quyền chiếm hữu trí tuệ so với sản phẩm & hàng hóa tiếp tục cung cấp.

2. Trường hợp ý mặt mày mua sắm đòi hỏi mặt mày cung cấp nên tuân bám theo phiên bản vẽ chuyên môn, kiến thiết, công thức hoặc những số liệu cụ thể bởi mặt mày mua sắm hỗ trợ thì mặt mày mua sắm nên phụ trách về những năng khiếu nại tương quan cho tới những vi phạm quyền chiếm hữu trí tuệ đột biến từ các việc mặt mày cung cấp tiếp tục vâng lệnh những đòi hỏi của mặt mày mua sắm.

Điều 9: BH và chỉ dẫn dùng mặt hàng hóa

1. Bên cung cấp sở hữu trách móc nhiệm bh unique và độ quý hiếm dùng loại mặt hàng ……………… mang lại mặt mày mua sắm nhập thời hạn là …………… mon.

2. Bên cung cấp nên hỗ trợ đầy đủ từng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa một giấy má chỉ dẫn dùng (nếu cần).

Điều 10: Phương thức thanh toán

1. Bên A giao dịch mang lại mặt mày B vày hình thức ……….. nhập thời hạn ………………………………

2. Bên B giao dịch mang lại mặt mày A vày kiểu dáng …………….. nhập thời hạn …………………………

Điều 11: Ngưng giao dịch chi phí mua sắm hàng

Việc ngừng giao dịch chi phí mua sắm và chọn lựa được quy toan như sau:

1. Bên B sở hữu vật chứng về sự mặt mày A lừa lừa thì sở hữu quyền tạm thời ngừng việc thanh toán;

2. Bên B sở hữu vật chứng về sự sản phẩm & hàng hóa đang được là đối tượng người sử dụng bị tranh giành chấp thì sở hữu quyền tạm thời ngừng giao dịch cho tới Khi việc tranh giành chấp đang được giải quyết;

3. Bên B sở hữu vật chứng về sự mặt mày A đã Giao hàng ko phù phù hợp với hợp ý đồng thì sở hữu quyền tạm thời ngừng giao dịch cho tới Khi bên A tiếp tục xử lý sự ko thích hợp đó;

4. Trường hợp ý tạm thời ngừng giao dịch bám theo quy toan bên trên khoản 2 và khoản 3 Như vậy nhưng mà vật chứng bởi mặt mày B đưa đi ra ko xác thực, tạo ra thiệt sợ hãi mang lại mặt mày A thì mặt mày B phải bồi thông thường thiệt sợ hãi cơ và chịu đựng những chế tài không giống bám theo quy toan của pháp luật.

Điều 12: Các phương án bảo đảm an toàn tiến hành hợp ý đồng (nếu cần)

Lưu ý: Chỉ ghi ngắn ngủn gọn gàng phương pháp, thương hiệu vật bảo đảm an toàn và phải tạo lập biên phiên bản riêng rẽ.

Điều 13: Trách nhiệm vật hóa học trong công việc tiến hành hợp ý đồng

1. Hai mặt mày khẳng định tiến hành tráng lệ và trang nghiêm những quy định tiếp tục thỏa thuận hợp tác bên trên, ko được đơn phương thay cho thay đổi hoặc diệt quăng quật hợp ý đồng, mặt mày này ko tiến hành hoặc đơn phương đình chỉ tiến hành hợp ý đồng nhưng mà không tồn tại nguyên do chính đại quang minh thì có khả năng sẽ bị trị cho tới ………… % độ quý hiếm của hợp ý đồng bị vi phạm (cao nhất là 8%). (1)

2. Bên này vi phạm những quy định bên trên phía trên tiếp tục nên phụ trách vật hóa học bám theo quy toan của những văn phiên bản pháp lý sở hữu hiệu lực thực thi hiện tại hành về trị vi phạm unique, con số, thời hạn, vị trí, giao dịch, bh v.v… nấc trị ví dụ bởi nhị mặt mày thỏa thuận hợp tác dựa vào khuông trị Nhà nước tiếp tục quy toan trong số văn phiên bản pháp lý về loại hợp ý đồng này.

Điều 14: Thủ tục giải quyết và xử lý tranh giành chấp hợp ý đồng

1. Hai mặt mày cần thiết dữ thế chủ động thông tin lẫn nhau tiến trình tiến hành hợp ý đồng. Nếu sở hữu yếu tố gì bất lợi vạc sinh những ở bên phải đúng lúc thông tin lẫn nhau biết và tích đặc biệt đàm luận giải quyết và xử lý (cần lập biên phiên bản ghi toàn cỗ nội dung).

2. Trường hợp ý những mặt mày ko tự động giải quyết và xử lý được mới nhất đem vụ tranh giành chấp đi ra tòa án.

Điều 15: Các thỏa thuận hợp tác không giống (nếu cần)

Các ĐK và quy định không giống ko ghi nhập này sẽ tiến hành những mặt mày tiến hành bám theo quy định hiện hành của những văn phiên bản pháp lý về loại hợp ý đồng này.

Điều 16: Hiệu lực của hợp ý đồng

Hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày …… mon ….. năm …… cho tới ngày …… mon ….. năm ………

Hai mặt mày tiếp tục tổ chức triển khai họp và lập biên phiên bản thanh lý hợp ý đồng này sau thời điểm không còn hiệu lực thực thi không thật 10 ngày. Mé ……….. sở hữu trách móc nhiệm tổ chức triển khai và sẵn sàng thời hạn vị trí thanh lý.

Hợp đồng này được tạo trở nên …………… phiên bản, có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt mày lưu giữ ……… phiên bản.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                                              Chức vụ

                          Ký tên                                                                                    Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                          (Đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Mức trị vi phạm hợp ý đồng bởi những mặt mày thỏa thuận hợp tác tuy nhiên ko được vượt lên trên quá mức cần thiết quy toan bám theo Điều 301 Luật thương nghiệp 2005;

Xem thêm: hình sammy ngầu