food and drink which strongly

Câu hỏi:

20/03/2020 70,390

D. stimulate

Bạn đang xem: food and drink which strongly

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về kể từ vựng

A. boost /bu:st/ (v): nâng lên, tăng cường

B. motivate /'moʊtɪveɪt/ (v): khích lệ, đốc đẩy

C. encourage /ɪn'kɜ:rɪdʒ/ (v): khuyến nghị, động viên

D. stimulate /'stɪmjuleɪt/ (v): kích thích

=> strongly stimulate the body: tác dụng mạnh mẽ và uy lực lên cơ thể

* Phân biệt stimulate với motivate và encourage

+ Encourage là kích ứng dẫn theo hành động

+ Motivate và stimulate là khuyến nghị, khích lệ về mặt mày tinh anh thần

Tạm dịch: Đồ ăn và đồ uống loại tuy nhiên kích ứng mạnh mẽ và uy lực lên khung hình trái đất rất có thể tạo ra stress.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

A. role

B. behaviour         

C. example     

D. action

Câu 2:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

A. show up

B. get up         

C. put up        

D. go up

Câu 3:

They were so sánh _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

A. excite     

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

B. excitement 

C. exciting  

D. excited

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to tát us.

A. look up to tát

B. look forwards   

C. look for     

D. look down on

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to tát make way for farming.

A. allow farming to tát take place 

B. lose way in farming

C. have a way of farming        

D. give way to tát farming

Câu 6:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation           

B. Deforestation    

C. Deformation         

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

D. Degradation