đề thi toán học kì 1 lớp 4

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 4 với đáp án

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 4

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 là đề ganh đua lăm le kì cuối học tập kì 1 với đáp án chuẩn chỉnh theo đòi những cường độ Thông tư 22 cụ thể tất nhiên. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng cho tới bài bác ganh đua cuối học tập kì 1 đạt sản phẩm cao, bên cạnh đó đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô rời khỏi đề ganh đua học tập kì 1 cho những em học viên.

100 Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải tức thì 100 đề ganh đua Toán học tập kì 1 được review cao

 • Sở 100 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn phí
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ và tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023
Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: Đọc, ghi chép số.(M1)

a) Số 8 601 235 phát âm là:

....................................................................................................................................

b) Chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn,tư trăm nhì mươi nhì.:

....................................................................................................................................

Câu 2: Hãy khoanh nhập trước hòa hợp ngược đúng:

Chữ số chín nhập số 29654837 nằm trong sản phẩm nào? (M1)

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng chục nghìn

D. Hàng triệu

Câu 3: Tính nhẩm: 63 x 11= ……? (M1)

A. 693

B. 639

C. 963

D. 936

Câu 4:

a) Số lớn số 1 trong những số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 (M2)

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 750

D. 684 725

b) Trong những số sau số vừa vặn phân tách không còn cho tới 2 vừa vặn phân tách không còn cho tới 5 là:

A. 36572

B. 44835

C. 50110

D. 55552

Câu 5: Kết ngược của quy tắc tính: 682419 + 145637 (M2)

A.828056

B. 828456

C. 728056

D. 818056

Câu 6. Số tương thích nhằm ghi chép nhập vị trí chấm là (M2)

a) Số tương thích điền nhập vị trí chấm: 5tấn 13kg = …………..kg?

A. 513 kg

B. 5130 kg

C. 5013 kg

D. 50013 kg

b) 3h 10 phút =................phút

A. 190

B. 910

C. 109

D. 1029

Câu 7:

a) Trong những góc tiếp sau đây góc bẹt là: (M2)

Toán lớp 4 kì 1

b) Diện tích hình vuông vắn với cạnh 7cm là: (M3)

A.28cm2

B.35cm2

C.21cm2

D.49cm2

Câu 8: Tìm khoảng nằm trong của những số: 35; 39 và 52: (M3)

Câu 9: (M3) Đặt tính rồi tính

A. 24753 + 49245

B. 864214 - 97065

C. 387 x 25

D. 8192 : 64

Câu 10 (M4): Khối lớp Bốn xếp trở nên 17 sản phẩm, từng sản phẩm với 11 học viên. Khối lớp Năm xếp trở nên 15 sản phẩm, từng sản phẩm cũng đều có 11 học viên. Hỏi cả nhì khối lớp với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một ngàn, nhì trăm thân phụ mươi lăm. (0,5 đ):

b) 96 175422 (0,5 đ)

Câu 2: ý D (0,5 đ)

Câu 3: ý A (0,5 đ)

Câu 4: a) ý C (0,5 đ)

b) ý C (0,5 đ)

Câu 5: ý A (1 đ)

Câu 6: a) ý C (0,5 đ)

b) ý A (0,5 đ)

Câu 7: a) ý D (0,5 đ)

b) ý D (0,5 đ)

Câu 8: (35 + 39 + 52) : 3 = 42 (1 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Toán lớp 4 kì 1

Câu 10: (1điểm)

Bài giải

Số học viên khối lớp 4 là: (0,1đ)

17 x 11 = 187 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên khối lớp 5 là: (0,1đ)

15x11 =165 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên cả hai khối lớp với toàn bộ là: (0,1đ)

187 + 165 = 352 (học sinh) (0,2đ)

Đáp số: 352 học viên (0,1đ)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu
và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


Số và quy tắc tính.


Số câu

2

3

1

6

1

Số điểm

2

2

3

4

3

Câu số


1,2,3

4,5

8,9


2. Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

6


3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

7


4. Giải toán với điều văn

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

Tổng

Số câu

3

4

2

1

8

2


Số điểm

2

4

3

1

6

4


Tỉ lệ những mức

Số câu: 3Tỉ lệ:20%

Số câu: 4Tỉ lệ:40%

Số câu: 2Tỉ lệ:30%

Số câu:1Tỉ lệ:10%

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 2

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên:……………………………

Lớp: 4D

Thứ ........ ngày ..... mon ... năm ....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2022-2023

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời hạn gửi gắm đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh nhập vần âm đặt điều trước sản phẩm chính của những câu sau.

Câu 1: Trong những số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn số 1 là:

A. 5 784

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 2: Số: Hai mươi thân phụ triệu chín trăm mươi được ghi chép là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 230 910

Câu 3: Giá trị của chữ số 3 nhập số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình mặt mũi với những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC.

B. B. BA và BC; DB và DC.

C. C. AB và AD; BD và BA.

D. D. DA và DB; CD và CB

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức: 326 - (57 x nó ) với nó = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của u và tuổi hạc của con cái nằm trong lại là 57 tuổi hạc. Mẹ rộng lớn con cái 33 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Bài 4: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng nghìn là chữ số 5 tuy nhiên số tê liệt vừa vặn phân tách không còn cho tới 2 và vừa vặn phân tách không còn cho tới 5?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học tập 2020 - 2021

Bài giải

Tuổi của u là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số tê liệt là: 9580

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 3

Câu 1. Hãy ghi chép số hoặc chữ tương thích nhập vị trí chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu thân phụ trăm tư mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhì.

b)

38 632

c) Năm triệu thân phụ trăm mươi nhì ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vết (>; <; =) tương thích nhập vị trí chấm:

a) 859 067 ……… 859 167

b) 492 037 ……… 482 037

c) 609 608 ……… 609 609

d) 264 309 ……… 264 309

Câu 3. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 29576 : 24

b) 123 x 45

Câu 4. (1 điểm) Tìm x biết:

a) x – 345 094 = 123 357

b) x : 13 = 125

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (1 điểm)

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21

Câu 6. Xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh nhập chữ đặt điều trước sản phẩm đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S tiếp tục là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy cho tới biết:

a) Số vừa vặn phân tách không còn cho tới 2 vừa vặn phân tách không còn cho tới 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách không còn cho tới 5 tuy nhiên ko phân tách không còn cho tới 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn theo thứ tự khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi khoảng từng em khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình nằm trong của tuổi hạc chị và tuổi hạc em là 18 tuổi hạc. Em thông thường chị 8 tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, em từng nào tuổi?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy ghi chép số hoặc chữ tương thích nhập vị trí chấm (1 điểm):

Mỗi ý chính (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu thân phụ trăm tư mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhì.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm thân phụ mươi hai

38 632

c) Năm triệu thân phụ trăm mươi nhì ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

5 312 629

d)  Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì ngàn tư trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý chính (0,25 điểm):

Xem thêm: khối chóp tứ giác đều

a) 859 067 < 859 167

b) 492 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 609

d) 264 309 = 264 309

Câu 3: Đặt tính rồi tính:(1 điểm) Đặt tính, và tiến hành chính (a, b) từng câu (0,5 điểm):

a) 1234

b) 5 535

Câu 4: (1 điểm) Tìm x biết: Mỗi câu (a,b) chính (0,5 điểm)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý chính (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam S

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Chu vi của hình vuông vắn là 16m

Vậy cạnh hình vuông vắn là: 16 : 4 = 4 (m)

Vậy diện tích S hình vuông vắn tiếp tục là: 4 x 4 = 16 (m2)

Vậy lựa chọn đáp án B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa vặn phân tách không còn cho tới 2 vừa vặn phân tách không còn cho tới 5 là: 270

b) Số phân tách không còn cho tới 5 tuy nhiên ko phân tách không còn cho tới 2 là: 45

Mỗi câu chính (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số chính (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi hạc của nhì người mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi hạc của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi hạc của chị ý là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi hạc (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác

Tổng số tuổi hạc của cả hai người mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi hạc của chị ý là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi hạc của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 số 4

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước ý vấn đáp chính.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự khối lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy vậy song với BC

D. AB tuy vậy song với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa vặn phân tách không còn cho tới 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S bởi vì 4080 cm², chiều rộng lớn bởi vì 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật tê liệt là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật với chu vi 228m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của quy tắc trừ này bởi vì bao nhiêu?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án chính 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự động luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi quy tắc tính chính được 0.5 điểm.

365 x 103

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

11 890 : 58

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính chính được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì tê liệt đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của quy tắc trừ này là 375.

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 5

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tư mươi thân phụ triệu ko ngàn năm trăm thân phụ mươi được ghi chép là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích nhập vị trí chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b. \frac{1}{2}m2 =................dm2

Câu 6. Câu này chính ghi Đ câu này sai ghi S nhập dù trống không sau: (1đ)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

C. Cạnh BC vuông góc với CD

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn với 192 học viên chia thành những group, từng group với 8 học viên. Khối lớp Năm với 207 học viên chia thành những group, từng group với 9 học viên. Hỏi cả nhì khối với toàn bộ từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh với tổng số 64 viên bi, hiểu được nếu như Dũng cho tới Minh 8 viên bi thì số bi của nhì các bạn cân nhau. Hỏi từng các bạn với từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

Câu 4: 320 675 401: thân phụ trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền chính từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B. \frac{1}{2}m2 = 50dm2

Câu 6: Điền chính từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền chính từng quy tắc tính (0,5 đ). Nếu đặt điều ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự động đặt điều tính. Kết ngược như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải chính công việc và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số group của học viên khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số group của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số group của tất cả nhì khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 group (0,25 đ).

Câu 3. Giải chính toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng cho tới Minh 8 viên bi thì số bi của nhì các bạn cân nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng với là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh với là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 6

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn và ghi lại sản phẩm chính.

Bài 1 (1 điểm).

Số này trong những số tiếp sau đây với chữ số 8 biểu thị cho tới 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số này phân tách không còn cho tới 2 tuy nhiên ko phân tách không còn cho tới 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích nhập vị trí chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ mặt mũi có:

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 thế kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật với nửa chu vi 48 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Bài 9: (1 điểm). Một group xe cộ với 5 xe cộ to tát, từng xe cộ chở 27 tạ gạo và với 4 xe cộ nhỏ, từng xe cộ chở 18 tạ gạo. Hỏi khoảng từng xe cộ chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi hạc, con cháu thông thường bà 66 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc từng người hiện nay nay?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài bác 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS hoàn toàn có thể giải cơ hội khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe cộ xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe cộ nhỏ chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi hạc của nhì bà con cháu lúc này là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu lúc này là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà lúc này là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 7

Bài 1: (2 điểm) Khoanh nhập vần âm trước ý chính trong những câu sau: (Từ câu 1 cho tới câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết ngược của quy tắc nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền nhập vị trí chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư nhập quy tắc phân tách 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số tương thích nhằm ghi chép nhập vị trí chấm 9m2 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, nó biết:

a) 7875 : x = 45

b) nó : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số tương thích nhập vị trí chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một siêu thị chào bán vải vóc, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải vóc, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải vóc. Hỏi khoảng thường ngày siêu thị bán tốt từng nào mét vải? (Biết hàng tuần với 7 ngày và siêu thị chào bán vải vóc trong cả tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội vã chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều lâu năm lên 3 phiên thì diện tích S mảnh đất nền mới nhất là bao nhiêu?

Đáp án: Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh nhập B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh nhập A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh nhập C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh nhập D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) nó : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc chào bán nhập 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày chào bán nhập 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình thường ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành riêng cho HS khá, giỏi; chấm vui nhộn theo đòi phương án thực hiện bài bác của HS. khích lệ sự phát minh khi thực hiện bài bác.

Nếu vội vã chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều lâu năm lên 3 phiên thì diện tích S vội vã lên số phiên là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền mới nhất là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 4 mới nhất nhất

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 4 năm khá đầy đủ những môn
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 4
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 4
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 4

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn khác

 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • 8 Đề ganh đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 với tệp tin nghe năm 2022
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023 Có đáp án
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 4 kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Khoa học tập năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Ngoài rời khỏi những chúng ta cũng có thể theo đòi dõi cụ thể đề ganh đua những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài bác tập luyện SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng cho tới bài bác ganh đua cuối học tập kì 1 đạt sản phẩm cao. Mời những em với những thầy cô tìm hiểu thêm, update đề ganh đua, bài bác tập luyện tiên tiến nhất bên trên VnDoc.com. Chúc những em học tập chất lượng.

Xem thêm: các biển báo giao thông đường bộ