đáp án toán lớp 5

Giải sách giáo khoa Toán lớp 5

Với giải bài bác tập luyện Toán lớp 5 cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 5 Tập 1 & Tập 2 chung học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu tiếng giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện môn Toán 5.

 • Toán lớp 5 Tập 1
 • Chương 1: Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
 • Toán lớp 5 trang 4 Ôn tập: Khái niệm phân số
 • Toán lớp 5 trang 6 Ôn tập: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập: So sánh nhì phân số
 • Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập: So sánh nhì phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 8 Phân số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 9 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 10 Ôn tập: Phép nằm trong và phép tắc trừ nhì phân số
 • Toán lớp 5 trang 11 Ôn tập: Phép nhân và phép tắc phân tách nhì phân số
 • Toán lớp 5 trang 12, 13 Hỗn số
 • Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 14 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 15 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 15, 16 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 16, 17 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 18 Ôn tập luyện về giải toán
 • Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Toán lớp 5 trang 19, đôi mươi Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài
 • Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Toán lớp 5 trang 24, 25 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 26, 27 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Toán lớp 5 trang 28 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
 • Toán lớp 5 trang 28, 29 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 31, 32 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 32 Luyện tập luyện chung
 • Chương 2: Số thập phân. Các phép tắc toán với số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 34, 35 Khái niệm số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 37 Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 38 Hàng của số thập phân, gọi, viết lách số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 38, 39 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 40 Số thập phân bởi nhau
 • Toán lớp 5 trang 42 So sánh nhì số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 43 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 43 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 44 Viết những số đo chừng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 45 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 45, 46 Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 47 Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 47 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 48 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 48, 49 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 50 Cộng nhì số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 50, 51 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 51, 52 Tổng nhiều số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 52 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 54 Trừ nhì số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 54 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 55 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 56 Nhân một số trong những thập phân với một số trong những tự động nhiên
 • Toán lớp 5 trang 57 Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000
 • Toán lớp 5 trang 58 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 59 Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân
 • Toán lớp 5 trang 60 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một số trong những thập phân cho tới một số trong những tự động nhiên
 • Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 66 Chia một số trong những thập phân cho tới 10, 100, 1000
 • Toán lớp 5 trang 68 Chia một số trong những bất ngờ cho tới một số trong những bất ngờ tuy nhiên thương tìm ra là một số trong những thập phân
 • Toán lớp 5 trang 68 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 70 Chia một số trong những bất ngờ cho tới một số trong những thập phân
 • Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 71 Chia một số trong những thập phân cho tới một số trong những thập phân
 • Toán lớp 5 trang 72 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 72 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 73 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 74 Tỉ số phần trăm
 • Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Toán lớp 5 trang 76 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 79, 80 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 Tập 2
 • Chương 3: Hình học
 • Toán lớp 5 trang 86 Hình tam giác
 • Toán lớp 5 trang 88 Diện tích hình tam giác
 • Toán lớp 5 trang 88, 89 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 89, 90 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 91, 92 Hình thang
 • Toán lớp 5 trang 93, 94 Diện tích hình thang
 • Toán lớp 5 trang 94 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 95 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 96, 97 Hình tròn xoe. Đường tròn xoe.
 • Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn
 • Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn
 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ gia dụng hình quạt
 • Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập luyện về tính chất diện tích
 • Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 106 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 108 Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 111 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Toán lớp 5 trang 112 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình
 • Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Toán lớp 5 trang 118 Mét khối
 • Toán lớp 5 trang 123 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Toán lớp 5 trang 127 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 128 Luyện tập luyện chung
 • Chương 4: Số đo thời hạn. Toán vận động đều
 • Toán lớp 5 trang 130, 131 Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Toán lớp 5 trang 132 Cộng số đo thời gian
 • Toán lớp 5 trang 133 Trừ số đo thời gian
 • Toán lớp 5 trang 134 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 135 Nhân số đo thời hạn với cùng một số
 • Toán lớp 5 trang 136 Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Toán lớp 5 trang 137 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 137, 138 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc
 • Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường
 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian
 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập luyện cộng đồng phần 1
 • Toán lớp 5 trang 144, 145 Luyện tập luyện cộng đồng phần 2
 • Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập luyện chung
 • Chương 5: Ôn tập
 • Toán lớp 5 trang 147, 148 Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập luyện về phân số
 • Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập luyện về phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 150, 151 Ôn tập luyện về số thập phân
 • Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập luyện về số thập phân (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 152, 153 Ôn tập luyện về đo chừng nhiều năm và đo khối lượng
 • Toán lớp 5 trang 153, 154 Ôn tập luyện về đo chừng nhiều năm và đo lượng (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 154 Ôn tập luyện về đo diện tích
 • Toán lớp 5 trang 155 Ôn tập luyện về đo thể tích
 • Toán lớp 5 trang 155, 156 Ôn tập luyện về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo)
 • Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập luyện về đo thời gian
 • Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng
 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ
 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân
 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép chia
 • Toán lớp 5 trang 164, 165 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 165 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 165, 166 Ôn tập luyện về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • Toán lớp 5 trang 166, 167 Ôn tập luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình
 • Toán lớp 5 trang 167 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 168 Ôn tập luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình
 • Toán lớp 5 trang 169 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 169, 170 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 170 Một số dạng việc đang được học
 • Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập luyện phần 1
 • Toán lớp 5 trang 171, 172 Luyện tập luyện phần 2
 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập
 • Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 Ôn tập luyện vẽ biểu đồ
 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện cộng đồng phần 1
 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập luyện cộng đồng phần 2
 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 5 trang 179, 180 Luyện tập luyện chung