dân số các nước đông nam á

170. DIỆN TCH, Doanh Nghiệp SỐ GIỮA NĂM V MẬT ĐỘ Doanh Nghiệp SỐ

Bạn đang xem: dân số các nước đông nam á

CC NƯỚC KHỐI ASEAN NĂM 2004

(Theo mối cung cấp số liệu của Ngn hng pht triển chu năm 2005)

Diện tch

(Km2)

Dn số

(1000 người)

Mật phỏng dn số

(Người/km2)

1. Indonesia

1 904 600

216.400

113,6

2. Viet Nam

329 314,5

83.119,9

252,4

3. Philippines

300 000

82.700

275,7

4. Thailand

513 100

64.500

125,7

5. Mianmar

Xem thêm: mèo đen vào nhà

576 600

54.700

94,9

6. Malaysia

329 800

25.600

77,6

7. Cambodia

181 000

13.600

75,1

8. Laos

236 800

5.800

24,5

9. Singapore

600

4.200

7.000,0

10. Brunei

5 800

400

69,0

Xem thêm: samsung bespoke