đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 115,908

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều lâu năm của cây

B. Diễn đi ra sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn đi ra cả ở cây Một lá lộc và cây Hai lá mầm

D. Diễn đi ra sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá lộc tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu chính về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng đem ở thân ái cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân ái cây Một lá lộc, còn tế bào phân sinh lóng đem ở thân ái cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân ái cây Hai lá lộc, còn tế bào phân sinh rét đem ở thân ái cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét đem ở thân ái cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn đi ra hầu hết ở cây Một lá lộc và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những Điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: tiếng trung dương châu

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá lộc, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo dõi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân ái,  sinh trưởng loại cung cấp theo dõi trật tự kể từ ngoài nhập vào thân ái là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy

Xem thêm: viết về gia đình bằng tiếng anh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK