công ty trách nhiệm hữu hạn

Bạn đang xem: công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn bao hàm công ty trách nhiệm hữu hạn một member và công ty trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên là công ty đem kể từ 02 cho tới 50 member là tổ chức triển khai, cá thể. 

Thành viên phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của công ty nhập phạm vi số vốn liếng vẫn canh ty nhập công ty, trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn liếng canh ty của member chỉ được chuyển nhượng ủy quyền theo đuổi quy lăm le bên trên những điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member là công ty bởi một nhóm chức hoặc một cá thể thực hiện căn nhà chiếm hữu (sau phía trên gọi là căn nhà chiếm hữu công ty). 

Chủ chiếm hữu doanh nghiệp phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của doanh nghiệp nhập phạm vi số vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp.

(Khoản 7 Điều 2, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hồ sơ ĐK công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ ĐK công ty trách nhiệm hữu hạn, gồm:

- Giấy kiến nghị ĐK công ty.

- Điều lệ doanh nghiệp.

- Danh sách member.

- Bản sao những sách vở sau đây:

+ Giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá thể, người đại diện thay mặt theo đuổi pháp luật;

+ Giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai so với member là tổ chức triển khai và văn bạn dạng cử chuyên viên đại diện thay mặt theo đuổi ủy quyền; sách vở pháp luật của cá thể so với người đại diện thay mặt theo đuổi ủy quyền của member là tổ chức triển khai.

Đối với member là tổ chức triển khai quốc tế thì bạn dạng sao sách vở pháp luật của tổ chức triển khai nên được hợp lí hóa lãnh sự;

+ Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với căn nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo đuổi quy lăm le Luật Đầu tư.

(Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020)

3. Đặc điểm và vốn liếng canh ty của công ty trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

3.1. Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên đem tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên ko được sản xuất CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên được sản xuất trái khoán theo đuổi quy lăm le của Luật này và quy lăm le không giống của pháp lý đem liên quan; việc sản xuất trái khoán riêng biệt lẻ nên tuân hành quy lăm le bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020..

(Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.2. Góp vốn liếng xây dựng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên Khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức vốn phần vốn liếng canh ty của những member khẳng định canh ty và ghi nhập Điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn canh ty vốn:

- Thành viên nên canh ty vốn liếng cho doanh nghiệp đầy đủ và đích loại gia sản vẫn khẳng định Khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận gửi, nhập vào gia sản canh ty vốn liếng, triển khai giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm gửi quyền chiếm hữu gia sản. 

Trong thời hạn này, member đem những quyền và nhiệm vụ ứng với tỷ trọng phần vốn liếng canh ty vẫn khẳng định. 

- Trường hợp ý ko canh ty vốn liếng đích loại gia sản cam kết:

Thành viên doanh nghiệp chỉ được canh ty vốn liếng cho doanh nghiệp bởi loại gia sản không giống với gia sản vẫn khẳng định nếu như được sự nghiền trở thành của bên trên 50% số member còn sót lại.

- Trường hợp ý vượt lên trước thời hạn vẫn ko canh ty vốn liếng hoặc canh ty ko đủ:

Sau thời hạn quy lăm le nêu bên trên nhưng mà vẫn đang còn member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty vẫn khẳng định thì được xử lý như sau:

Xem thêm: dấu hiệu vết mổ đang lành

+ Thành viên ko canh ty vốn liếng theo đuổi khẳng định đương nhiên không thể là member của công ty;

+ Thành viên ko canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty vẫn khẳng định đem những quyền ứng với phần vốn liếng canh ty vẫn góp;

+ Phần vốn liếng canh ty ko canh ty của những member được rao bán theo đuổi quyết nghị, ra quyết định của Hội đồng member.

Trường hợp ý đem member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ số vốn liếng vẫn khẳng định, doanh nghiệp nên ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ, tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của những member ngay số vốn liếng vẫn góp nhập thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày ở đầu cuối nên canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty theo đuổi quy lăm le nêu bên trên.

Các member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ số vốn liếng vẫn khẳng định nên phụ trách ứng với tỷ trọng phần vốn liếng canh ty vẫn khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp đột biến nhập thời hạn trước thời điểm ngày doanh nghiệp ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ và tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của member.

Lưu ý: Trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 2 Điều 47 Luật , người canh ty vốn liếng trở nên member của doanh nghiệp Tính từ lúc thời gian vẫn thanh toán giao dịch phần vốn liếng canh ty và những vấn đề về người canh ty vốn liếng quy lăm le bên trên những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi khá đầy đủ nhập buột ĐK member. Tại thời gian canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty, doanh nghiệp nên cấp cho giấy má ghi nhận phần vốn liếng canh ty mang đến member ứng với độ quý hiếm phần vốn liếng vẫn canh ty.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.3. Giấy ghi nhận phần vốn liếng góp

Nội dung giấy má ghi nhận vốn liếng canh ty của công ty trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên, gồm:

- Tên, mã số công ty, vị trí trụ sở chủ yếu của công ty;

- Vốn điều lệ của công ty;

- Họ, thương hiệu, vị trí liên hệ, quốc tịch, số sách vở pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; thương hiệu, mã số công ty hoặc số sách vở pháp luật của tổ chức triển khai, vị trí trụ sở chủ yếu so với member là tổ chức;

- Phần vốn liếng canh ty, tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của trở thành viên;

- Số và ngày cấp cho giấy má ghi nhận phần vốn liếng góp;

- Họ, thương hiệu, chữ ký của những người đại diện thay mặt theo đuổi pháp lý của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp ý giấy má ghi nhận phần vốn liếng canh ty bị mất mặt, bị nứt hoặc bị phá hủy bên dưới kiểu dáng không giống, member được doanh nghiệp cấp cho lại giấy má ghi nhận phần vốn liếng canh ty theo đuổi trình tự động, giấy tờ thủ tục quy lăm le bên trên Điều lệ doanh nghiệp.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

4. Đặc điểm và vốn liếng canh ty của công ty trách nhiệm hữu hạn một trở thành viên

4.1.  Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một trở thành viên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member đem tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member ko được sản xuất CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member được sản xuất trái khoán theo đuổi quy lăm le của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy lăm le không giống của pháp lý đem liên quan; 

Việc sản xuất trái khoán riêng biệt lẻ theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

(Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.2 Quy lăm le về vốn liếng canh ty của công ty trách nhiệm hữu hạn

- Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một member Khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức vốn gia sản bởi căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp khẳng định canh ty và ghi nhập Điều lệ doanh nghiệp.

- Chủ chiếm hữu doanh nghiệp nên canh ty vốn liếng cho doanh nghiệp đầy đủ và đích loại gia sản vẫn khẳng định Khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận gửi, nhập vào gia sản canh ty vốn liếng, triển khai giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm gửi quyền chiếm hữu gia sản. Trong thời hạn này, căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp đem những quyền và nhiệm vụ ứng với phần vốn liếng canh ty vẫn khẳng định.

Trường hợp ý ko canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ nhập thời hạn

Trường hợp ý ko canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ nhập thời hạn nêu bên trên, căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp nên ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ bởi độ quý hiếm số vốn liếng vẫn canh ty nhập thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày ở đầu cuối nên canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ.

Trường hợp ý ko đầy đủ vốn liếng canh ty vẫn khẳng định so với nhiệm vụ tài chính

Trường hợp ý ko đầy đủ vốn liếng canh ty vẫn khẳng định so với nhiệm vụ tài chủ yếu, căn nhà chiếm hữu nên phụ trách ứng với phần vốn liếng canh ty vẫn khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp đột biến nhập thời hạn trước thời điểm ngày ở đầu cuối doanh nghiệp ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ theo đuổi khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 .

Lưu ý: Chủ chiếm hữu doanh nghiệp phụ trách bởi toàn cỗ gia sản của tớ so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp, thiệt hoảng hồn xẩy ra bởi ko canh ty, ko canh ty đầy đủ, ko canh ty đích hạn vốn liếng điều lệ theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: đh tài nguyên và môi trường

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui mừng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].