công của lực điện trườngBài ghi chép Cách tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm.

Cách tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Áp dụng những công thức:

Bạn đang xem: công của lực điện trường

    + Công của lực năng lượng điện nhập năng lượng điện ngôi trường đều A = qEd

    + Điện thế của một điểm nhập năng lượng điện ngôi trường Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Điện thế bên trên một điểm thực hiện bởi vì năng lượng điện q: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Điện thế vì thế nhiều năng lượng điện điểm tạo ra V = V1 + V2 + V3 + ...+ VM

    + Hiệu năng lượng điện thế Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm C, D nhập năng lượng điện ngôi trường là UCD = 200 V. Tính

a. Công của năng lượng điện ngôi trường dịch rời proton kể từ C cho tới D.

b. Công của năng lượng điện ngôi trường dịch rời electron kể từ C cho tới D.

Hướng dẫn:

a. Công của lực năng lượng điện dịch rời proton: ACD = qUCD = 3,2.10-17J

b. Công của lực năng lượng điện ngôi trường dịch rời electron: ACD = qUCD = - 3,2.10-17J

Ví dụ 2: Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm M, N là UMN = 1 V. Một năng lượng điện q = -1 C dịch rời kể từ M cho tới N thì công của lực năng lượng điện bởi vì từng nào. Giải mến về thành quả tính được.

Hướng dẫn:

    + Công năng lượng điện ngôi trường thực hiện dịch rời năng lượng điện q kể từ M cho tới N là: A = qUMN = - 1 (J)

    + Dấu ( - ) trình bày lên công của lực năng lượng điện là công cản, vì thế nhằm dịch rời năng lượng điện q kể từ M cho tới N thì cần được hỗ trợ một công A = 1 J.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Khi cất cánh qua chuyện 2 điểm M và N nhập năng lượng điện ngôi trường, êlectrôn tăng cường, động năng gia tăng 250eV (1eV = 1,6.10-19J). Tính hiệu năng lượng điện thế thân thiện M và N.

Hướng dẫn:

Ta có: Công của lực năng lượng điện ngôi trường là A = q.UAB = ΔWd

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án.

Vậy: Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm M và N nhập năng lượng điện ngôi trường là UMN = –250V.

Ví dụ 4: A, B, C là thân phụ điểm tạo ra trở thành tam giác vuông bên trên A bịa nhập năng lượng điện ngôi trường đều sở hữu véc tơ E tuy nhiên song với AB. Cho α = 60°; BC = 10 centimet và UBC = 400 V.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

a) Tính UAC, UBA và E.

b) Tính công triển khai nhằm dịch gửi năng lượng điện q = 10-9 C kể từ A → B, kể từ B → C và kể từ A → C.

c) Đặt thêm thắt ở C một năng lượng điện điểm q = 9.10-10 C. Tìm độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp bên trên A.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

a) UAC = E.AC.cos90° = 0.

UBA = UBC + UCA = UBC = 400 V.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

b) AAB = qUAB = -qUBA = -4.10-7 J.

ABC = qUBC = 4.10-7 J.

AAC = qUAC = 0.

c) Điện tích q bịa bên trên C sẽ gây nên rời khỏi bên trên A véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E' sở hữu phương chiều như hình vẽ; có tính lớn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

EA = E + E'; sở hữu phương chiều như hình vẽ, có tính lớn: EA = Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án = 9,65.103 V/m.

Ví dụ 5: Cho thân phụ phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng phiu A, B, C bịa tuy nhiên song như hình vẽ. d1 = 5cm, d2 = 8cm. Các phiên bản được tích năng lượng điện và năng lượng điện ngôi trường Một trong những phiên bản là đều, sở hữu chiều như hình vẽ với chừng lớn: E1 = 4.104V/m, E2 = 5.104V/m. Chọn gốc năng lượng điện thế bên trên phiên bản A, mò mẫm năng lượng điện thế VB , VC của nhị phiên bản B, C.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

- Vì E1 phía kể từ A cho tới B, tao có: UAB = VA - VB = E1.d1

Gốc năng lượng điện thế bên trên phiên bản A : VA = 0

Suy ra: VB = VA - E1d1 = 0 - 4.104.5.10-2 = -200V

Xem thêm: đặc điểm nào dưới đây là của sán dây

- Vì E2 phía kể từ C cho tới B, tao có: UCB = VC - VB = E2.d2

Suy rời khỏi : VC = VB + E2d2 = -2000 + 5.104.8.10-2 = 2000V

Quảng cáo

B. Bài tập

Bài 1: Điện tích q = 10-8 C di chuyển dọc theo đuổi các cạnh của tam giác đều ABC cạnh a = 10 centimet nhập điện trường đều cường độ điện trường là E = 300 V/m, E // BC. Tính công của lực điện trường Khi q di chuyển bên trên mỗi cạnh của tam giác.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Công của lực điện trường Khi q di chuyển bên trên các cạnh của tam giác:

AAB = q.E.AB.cos120° = -10-8.300.0,50% = -1,5.10-7 J

ABC = q.E.BC = 10-8.300.0,1 = 3.10-7 J

ACA = q.E.AC.cos60° = 10-8.300.0,50% = 1,5.10-7 J.

Bài 2: Một electron cất cánh kể từ điểm M tới điểm N nhập một năng lượng điện ngôi trường, thân thiện nhị điểm sở hữu hiệu năng lượng điện thế UMN = 100V. Công tuy nhiên lực năng lượng điện trường thọ rời khỏi bằng?

Lời giải:

AMN = e.UMN = -1,6.10-19.100

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 3: Cho năng lượng điện dịch gửi thân thiện 2 điểm cố định và thắt chặt nhập một năng lượng điện ngôi trường đều với độ mạnh 3000 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch gửi năng lượng điện thân thiện nhị điểm cơ là?

Lời giải:

Ta có: AMN1 = qE1d; AMN2 = qE2d

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Trong một điện ngôi trường đều, nếu như bên trên một đàng mức độ, thân thiện nhị điểm xa nhau chừng 4 centimet sở hữu hiệu năng lượng điện thế 10 V, thân thiện nhị điểm xa nhau chừng 6 centimet sở hữu hiệu năng lượng điện thế là?

Lời giải:

Xét bên trên một đàng sức: U1 = Ed1; U2 = Ed2

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 5: Có nhị năng lượng điện điểm q1 = 10-8 C và q2 = 4.10-8 bịa xa nhau chừng r = 12cm. Tính năng lượng điện thế của năng lượng điện ngôi trường tạo ra bởi vì nhị năng lượng điện bên trên trên điểm sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bởi vì ko.

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Để độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bởi vì ko thì điểm M nằm trong lòng 2 năng lượng điện điểm và thoã mãn điều kiện

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Mặt không giống Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Khi cơ Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 6: Có thân phụ phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng phiu A, B, C bịa tuy nhiên song như hình vẽ. Cho d1 = 5cm, d2 = 4cm phiên bản C nối khu đất, phiên bản A, B được tích năng lượng điện sở hữu năng lượng điện thế -100V, +50V. Điện ngôi trường Một trong những phiên bản là năng lượng điện ngôi trường đều. Xác lăm le những vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E1, E2.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Chọn phiên bản C thực hiện gốc, VC = 0.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

E2 phía kể từ phiên bản B lịch sự phiên bản C :

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 11 sở hữu nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Lý thuyết Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế
  • Dạng 1: Tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm
  • Trắc nghiệm Tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm
  • Dạng 2: Quỹ đạo của electron nhập năng lượng điện trường
  • Trắc nghiệm Quỹ đạo của electron nhập năng lượng điện trường

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


cong-cua-luc-dien-hieu-dien-the.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học