chất nào sau đây là axit

Câu hỏi:

16/08/2022 2,925

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O;

Bạn đang xem: chất nào sau đây là axit

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl;

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3;

Đáp án chủ yếu xác

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Đáp án chính là: C

Axit là thích hợp hóa học vô phân tử bao gồm một hoặc nhiều nguyên vẹn tử H links với gốc axit

Nhóm những hóa học đều là axit: H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, …

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bằng cách thức hoá học tập nhận ra những hóa học sau: NaCl, H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân;

B. Quỳ tím, sục khí CO2;

C. Quỳ tím;

D. Nước, sục khí CO2.

Câu 2:

Cho 6,5 gam Zn phản xạ vừa phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

a. Tính thể tích khí hiđro nhận được ở ĐK chi phí chuẩn?

b. Tính mật độ mol của hỗn hợp muối bột nhận được sau phản ứng?

Câu 3:

Cho 5,4 gam Al tính năng với hỗn hợp HCl phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dẫn toàn cỗ lượng khí nhận được qua chuyện CuO nung rét.

a. Viết phương trình hoá học tập của phản xạ xẩy ra. Tính lượng muối bột nhận được sau phản xạ.

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

b. Tính lượng Cu nhận được sau phản ứng?

Câu 4:

Cho sản phẩm hóa học sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những hóa học này là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2;

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO;

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO;

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 5:

Tính số gam nước tạo nên Khi châm cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hiđro (đktc) vô oxi?

A. 3,6 gam;

B. 7,2 gam;

C. 1,8 gam;

D. 14,4 gam.

Câu 6:

Tính lượng NaOH sở hữu vô 200 gam hỗn hợp NaOH 15%:

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

D. 50 gam