các bài toán lớp 5

Bài ôn luyện hè môn Toán lớp 5

Bạn đang xem: các bài toán lớp 5

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kỹ năng và kiến thức ôn luyện vô thời hạn ở trong nhà ngủ hè, ôn luyện tận nơi.

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được phát âm là:

A. Năm một nhị phẩy tư chín.

B. Năm trăm chục nhị phẩy tư chín.

C. Năm trăm chục nhị phẩy tư mươi chín.

D. Năm chục nhị phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

Một hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ này là …………………… dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang đem lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ xíu 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang bại liệt.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loài cá nặng trĩu 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loài cá loại bại liệt đem khối lượng 1,2kg. Hỏi bác bỏ Ba cần trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên gom được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên gom được số sách bởi vì 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế nữa 1/2 số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên gom được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ bại liệt là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày đem toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang bại liệt là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên gom được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên gom được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên gom được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là …………………… cm2.

b) Một hình thang đem tổng phỏng lâu năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một khuôn mẫu sàng gạo hình tròn trụ đem nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của khuôn mẫu sàng gạo bại liệt.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín bởi vì 80 tấm gạch ốp hình vuông vắn đem cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà bại liệt theo dõi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của tía và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác tía vội vàng 4 phiên tuổi tác con cái. Tính tuổi tác tía lúc này.

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là 13,44 cm2.

b) Một hình thang đem tổng phỏng lâu năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày đem vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một khuôn mẫu sàng gạo hình tròn trụ đem nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của khuôn mẫu sàng gạo bại liệt.

Bài giải

Chu vi khuôn mẫu sàng bại liệt là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích khuôn mẫu sàng bại liệt là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín bởi vì 80 tấm gạch ốp hình vuông vắn đem cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà bại liệt theo dõi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch ốp nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền căn nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của tía và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác tía vội vàng 4 phiên tuổi tác con cái. Tính tuổi tác tía lúc này.

Tổng số tuổi tác của tía và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tác tía vội vàng 4 phiên tuổi tác con cái nên tao đem sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi tác của tía và con cái chia thành số phần cân nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của tía bố năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của tía lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 vô số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 vô số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Tỉ số xác suất của nhị số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………… Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này là 13,32. Tìm nhị số bại liệt.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 vô số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 vô số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Tỉ số xác suất của nhị số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Bộ đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày đem toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại bại liệt không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này là 13,32. Tìm nhị số bại liệt.

Bài giải

Số nhỏ xíu là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ xíu : 17,7

Số lớn: 31,02

Xem thêm: tiếng gọi con tim

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào là nhỏ xíu nhất vô tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Một hình tam giác đem diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này là …………………… dm.

b) Một hình tam giác đem diện tích S là 40cm2, phỏng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm ngân sách trăng tròn 000 000 đồng với lãi suất vay 0,6% từng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người bại liệt cảm nhận được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây đem toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi vô vườn đem từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn đem chu vi 10dm và đem diện tích S bởi vì diện tích S của một hình tam giác đem cạnh lòng 5dm. Tính phỏng lâu năm độ cao của hình tam giác bại liệt.

Đáp án Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào là nhỏ xíu nhất vô tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Một hình tam giác đem diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này là 4 dm.

b) Một hình tam giác đem diện tích S là 40cm2, phỏng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động đặt điều tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày đem toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người bại liệt cảm nhận được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn đem số kilomet bòng và số kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở nên tỉ số xác suất là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số nào là bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) Một hình tròn trụ đem chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ này là …………………… centimet.

b) Một hình tròn trụ đem chu vi 254,24dm. Bán kính của hình tròn trụ này là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp vô khu vực chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật đem chiều lâu năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau xanh bên trên thửa khu đất bại liệt, cứ 100m2 người tao thu hoạch được 45kg rau xanh. Hỏi bên trên cả thửa khu đất bại liệt, người tao thu hoạch được từng nào tạ rau xanh ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang đem tổng phỏng lâu năm nhị lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang bại liệt.

Bài 10. Tính nhanh chóng :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong số số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền vô khu vực ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhị mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị :

a) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp vô khu vực chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập đem 30 học viên vô bại liệt đem 14 thanh nữ. Tỉ số % thanh nữ đối với các bạn phái nam là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền vô khu vực chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD đem cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như vô hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn luyện ở trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM rời AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp viết lách vô khu vực chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền vô khu vực chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính lâu năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số ngẫu nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhị số: 45 và 61

b) Điền vết < ; > ; = ; phù hợp vô khu vực chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A đem 18 học viên phái đẹp và số học viên phái đẹp lắc 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A đem toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tao dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện căn nhà.

Đề ôn luyện ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền vô khu vực chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương đem cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc khối lượng 0,5kg. Khối mộc bại liệt khối lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 phiên thì thể tích hình lập phương vội vàng lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương vội vàng lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương đem cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình nào là đem diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài bác luyện sau:

Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa tồn tại nước, người tao cởi mang đến vòi vĩnh nước chảy vô bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 5

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đấy là toàn cỗ nội dung bài bác luyện Toán cho những em học viên tìm hiểu thêm, ôn luyện hè, ôn luyện ở trong nhà rời thất lạc kỹ năng và kiến thức Khi đến lớp lại. Các bậc cha mẹ vận tải về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.

Xem thêm: Tiêu chí quan trọng khi tìm nguồn sỉ giày Sneaker Rep 1:1