ba(oh)2 có kết tủa không

Phản ứng CO2 + Ba(OH)2 tỉ trọng 1 : 1 rời khỏi BaCO3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích luyện sở hữu tương quan về Ba(OH)2 sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: ba(oh)2 có kết tủa không

CO2 + Ba(OH)2 → H2O + BaCO3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ CO2 ứng dụng Ba(OH)2

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

kết tủa trắng

2. Điều khiếu nại phản xạ CO2 ra Ba(OH)2

Phản ứng xẩy ra ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới CO2 ứng dụng với hỗn hợp Ba(OH)2

Sục khí CO2 qua quýt ống thử hoặc bình chứa chấp hỗn hợp Ba(OH)2.

4. Hiện tượng chất hóa học CO2 ứng dụng với hỗn hợp Ba(OH)2

Xuất hiện tại kết tủa Trắng bari cacbonat (BaCO3). Tuy nhiên nếu như sục cho tới dư CO2 thì kết tủa này tiếp tục tan dần dần theo đòi phản ứng:

BaCO3↓ + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

5. Mở rộng lớn việc CO2 ứng dụng với kiềm

Xét việc sục CO2 sục vô hỗn hợp kiềm.

Quảng cáo

- Phương trình hóa học:

CO2 + 2OH-CO32+ H2O (1)

CO2 + OH-HCO3 (2)

- Xét tỉ lệ: T=nOHnCO2

+ Nếu T ≥ 2 : chỉ tạo nên muối bột CO32

Bảo toàn nhân tố C → nCO2=nCO32

+ Nếu T ≤ 1 : chỉ tạo nên muối bột HCO3

Bảo toàn nhân tố H → nOH=nHCO3

+ Nếu 1 < T < 2 : tạo nên cả muối bột HCO3CO32

Bảo toàn nhân tố →nCO32=nOHnCO2;nHCO3=nCO2nCO32

- Để giải chất lượng tốt việc này cần thiết kết hợp nhuần nhuyễn bảo toàn nhân tố và bảo toàn khối lượng:

+ mmuối = mKL+mCO32+mHCO3= m muối bột cacbonat + m muối bột hidrocacbonat (muối này không tồn tại thì cho tới bởi vì 0).

- Nếu cation của hỗn hợp kiềm là Ba2+, Ca2+ thì đối chiếu với số mol CO32 với số mol cation Ba2+,Ca2+ nhằm suy rời khỏi số mol kết tủa.

+ Trường hợp: nCO32>nM2+n=nM2+

Quảng cáo

+ Trường hợp: nCO32<nM2+n=nCO32

- Nếu sau phản xạ, tổ chức cô cạn hỗn hợp nhận được kết tủa thì hỗn hợp chứa chấp láo hợp ý muối bột HCO3CO32.

Ví dụ: Ba(HCO3)2toBaCO3+CO2+H2O

6. Bài luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ba(OH)2, hiện tượng lạ để ý được là

A. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó sở hữu kết tủa xuất hiện

D. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ba(OH)2 xảy rời khỏi phản ứng:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa Trắng tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 2. Cho láo hợp ý bao gồm Na2O, BaO, MgO, Al2O3 vào một trong những lượng nước dư, thu được
dung dịch X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp X, nhận được kết tủa là

Quảng cáo

A. MgO.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. BaCO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH

BaO + H2O → Ba2+ + 2OH

Al2O3 + 2OH →2AlO2 + H2O

Vậy hỗn hợp X sở hữu chứa chấp Na+, Ba2+, AlO2, OH (có thể dư)

Khi sục CO2 dư vô dd X:

CO2 + OH → HCO3

CO2 + AlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3

Vậy kết tủa nhận được sau phản xạ là Al(OH)3

Câu 3. Để phân biệt 2 hỗn hợp chứa: NaOH và Ba(OH)2 đựng vô 2 lọ tổn thất nhãn, hoàn toàn có thể người sử dụng hóa hóa học này sau đây?

A. Al2O3

B. BaCl2

C. HCl

D. CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết NaOH và Ba(OH)2.

+ Xuất hiện tại kết tủa trắng: Ba(OH)2;

+ Không hiện tại tượng: NaOH.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

Câu 4. Quá trình tạo nên trở thành thạch nhũ trong số hầm động đá vôi kéo dãn dài sản phẩm triệu năm. Quá trình này được lý giải bởi vì phương trình chất hóa học này tại đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2→ MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Quá trình tạo nên thạch nhũ vô hầm động là do: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 lý giải sự xâm thực của nước mưa.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Câu 5. Cho những khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học này nhằm phân biệt những khí trên?

A. Dung dịch AgNO3 và hỗn hợp KMnO4.

B. Dung dịch Br2 và hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch Ba(OH)2 và quỳ tím độ ẩm.

D. Dung dịch Br2 và hỗn hợp Ba(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn những khí bên trên qua quýt hỗn hợp Br2 thấy hiện tại tượng:

Dung dịch brom nhạt nhẽo màu sắc dần dần cho tới tổn thất màu sắc là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua quýt hỗn hợp Ba(OH)2 thấy hiện tại tượng:

Xuất hiện tại kết tủa Trắng là CO2.

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O

Không sở hữu hiện tượng lạ gì là CH4.

Câu 6. Phải người sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn đôi mươi g CaCO3 nội địa, fake sử chỉ mất 50% CO2 ứng dụng. Phải thêm thắt ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vô hỗn hợp sau phản xạ nhằm nhận được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, đôi mươi lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCaCO3= 20100= 0,2 mol

Phương trình hóa học

Xem thêm: bao nhiêu điểm là liệt

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học tớ có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=> nCO2tt = nCO2/lt50%.100% = 0,4 mol

VCO2/tt= 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta sở hữu phương trình phản xạ hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x………………x…………….x

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒VCaOH2= 0,20,01= đôi mươi lít

nCaCO3= 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 7. Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hít vào vô 100 ml dd Ba(OH)2 sở hữu độ đậm đặc aM nhận được 6,51 g ↓ Trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta sở hữu 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol; nBaSO3= 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 = 0,1a - 0,03 mol =>nSO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 8. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua quýt 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ nhận được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên đưa đến 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và hắn theo lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

Ta sở hữu những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← hắn (mol)

Theo bài xích rời khỏi và phương trình phản xạ tớ sở hữu hệ phương trình như sau

nCO2 = x + hắn = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình tớ sở hữu x = 0,15 (mol) và hắn = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3+ mNa2CO3= 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 9. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2(đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH sở hữu độ đậm đặc C mol/lít. Sau phản xạ nhận được 65,4 gam muối bột. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCO2= 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3và Na2CO3 theo lần lượt là x và y

Ta sở hữu những phương trình phản xạ hóa học:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ←x← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ←2y← hắn (mol)

Theo bài xích rời khỏi và phương trình phản xạ tớ sở hữu hệ phương trình như sau

<![if !vml]><![endif]>= x + hắn = 0,7 (3)

Khối lượng của muối bột là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ kể từ (3) và (4) tớ được: x = 0,4 (mol) và hắn = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tớ có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy độ đậm đặc của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = 10.5= 2M

Câu 10: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được?

A. 9,85 gam

B. 9,65 gam

C. 10,05 gam

D. 10,85 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2=0,2mol,nOH=0,25mol,nBa2+=0,1mol

Ta thấy: 1< T = 1,25 < 2 => tạo nên cả muối bột HCO3CO32

CO2+2OHCO32+H2O0,1250,250,125CO2+ CO32+H2O2HCO30,0750,075 1,5

nCO32 =0,05mol<nBa2+

n=0,05mol

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g.

Câu 11: Sục 2,24 lít khí CO2 vô 200ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được hỗn hợp X. Tính lượng muối bột vô X?

A. 15 g

B. đôi mươi g

C. 10 g

D.10,6 g

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2=0,1mol , nNaOH=0,2molT=nOHnCO2=2

=>Dung dịch X chỉ chứa chấp 1 muối bột là Na2CO

n=Na2CO3nCO2m=Na2CO30,1.106=10,6gam

Câu 12. Cho V lít (đktc) CO2 ứng dụng với 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2

A. 2,24 lít.

B. 6,72 lít.

C. 8,96 lít.

D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCa(OH)2=0,2mol ;​​ nCaCO3=0,1 mol

Trường hợp ý 1: Chỉ tạo nên muối bột CaCO3

nCO2=nCaCO3=0,1 molVCO2=0,1.22,4=2,24 lit

Trường hợp ý 2: Tạo láo hợp ý 2 muối

Bảo toàn nhân tố Ca : nCa(HCO3)2=nCa(OH)2nCaCO3=0,1mol

Bảo toàn nhân tố C nCO2=2nCa(HCO3)2+ nCaCO3=0,3mol

VCO2=0,3.22,4=6,72 lit

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + SO2 → H2O + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2SO3 → Ba(HSO4)2
 • Ba(OH)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + 4NO2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + Ba(NO2)2
 • Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + BaHPO4
 • Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + H2S → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ba(HS)2
 • Ba(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + K2CO3 → 2KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + NaHCO3 → H2O + NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + NH4HCO3 → 2H2O + NH3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → H2O + 2BaCO3
 • 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3BaSO4
 • Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnCl2 → BaCl2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnSO4 → Zn(OH)2 + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2
 • 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3Ba(NO3)2
 • 4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2 ↓ + BaSO4
 • 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2
 • Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Cs2SO4 → 2CsOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ba(HSO4)2 → 2H2O + 2BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + CaSO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Na2SO3 → 2NaOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + K2SO3 → 2KOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → 2H2O + Na2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2KHSO3 → 2H2O + K2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → H2O + 2NH3 ↑ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + (NH2)2CO → 2NH3 ↑ + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 ↑ + Ba(ClO3)2
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
 • Ba(OH)2 + NH4HSO4 → 2H2O + NH3 ↑ + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2Na3PO4 → 6NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2K3PO4 → 6KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2NaH2PO4 → 2NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2
 • 6Ba(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 12H2O + 2Ba3(PO4)2
 • Ba(OH)2 + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4
 • Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4
 • 3Ba(OH)2 + XeO3 → 3H2O + Ba3XeO6
 • Ba(OH)2 + 2CH3CH(NH3Cl)COOH → (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOH → 2H2O + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + H2O2 → 2H2O + BaO2
 • Ba(OH)2 + Ba(HS)2 → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + Fe(CO)5 → BaCO3 ↓ + H2Fe(CO)4
 • 6Ba(OH)2 + 6I2 → 6H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2
 • 2Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO4
 • Phản ứng nhiệt độ phân: Ba(OH)2 → BaO + H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-bari-ba.jsp

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá seagame 32