bài tập so sánh nhất

So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh (superlative). Đây là dạng cấu tạo ngữ pháp được dùng đặc biệt thịnh hành được vận dụng thông thường ngày và nhập lối hành văn tiếp xúc. So sánh nhất giúp cho bạn nhắc cho tới và nhấn mạnh vấn đề nhập sự vật, vấn đề được nhắc cho tới.

Bạn đang xem: bài tập so sánh nhất

I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

1. Khái niệm về đối chiếu nhất

Thường được dùng nhằm đối chiếu một sự vật, hiện tượng lạ với toàn bộ những sự vật,hiện tượng lạ không giống nhập giờ đồng hồ Anh. Trong cấu tạo này, trước từng tính kể từ được dùng nhập câu sẽ sở hữu thêm thắt kể từ “the”

Số lượng đối tượng người tiêu dùng dùng làm đối chiếu thông thường kể từ  3 đối tượng người tiêu dùng trở lên trên nhằm mục tiêu trình diễn miêu tả một người hoặc vật mang trong mình một Điểm lưu ý nào là bại liệt hơn hẳn hơn nhiều đối với toàn bộ những đối tượng người tiêu dùng sót lại được nhắc tới.

2. Cấu trúc đối chiếu nhất

a. Tính kể từ ngắn

S + V + the + adj + EST ….

Ex:

- This shirt is the cheapest in the cửa hàng.

- Nam is the tallest in the class.

- She learns the best in her class.

b. Tính kể từ dài

S + V + the MOST + adj ….

Ex:

- This shirt is the most expensive in the cửa hàng.

- She is the most beautiful girl in the class.

- He is the most intelligent in his class.

- Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

c. So sánh xoàng xĩnh nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

Note: Một số tính kể từ bất qui tắc:

Tính từ

So sánh nhất

Good

The best

Bad

The worst

Much / many

The most

Little

The least

Far

Further

Happy

the happiest

Simple

the simplest

Narrow

the narrowest

Clever

the cleverest

>>> Xem thêm: So sánh rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh


II. NHỮNG QUY TẮC KHI SO SÁNH HƠN NHẤT

1. Quy tắc thay đổi đuôi tính từ

Tính kể từ đem nhì âm tiết tận nằm trong tự –y sẽ là tính kể từ ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Khi đối chiếu hơn nữa thì thay đổi –y trở thành –i rồi thêm thắt –er; Lúc đối chiếu nhất thay đổi –y trở thành –i rồi thêm thắt –est

Ex:

- She is busier than bu.

- This is the easiest exercise in the test.

– Những tính kể từ ngắn ngủi kết cổ động tự một phụ âm nhưng mà ngay lập tức trước nó là vẹn toàn âm có một không hai thì tất cả chúng ta nhân song phụ âm lên rồi thêm thắt “er” nhập đối chiếu rộng lớn và “est” nhập đối chiếu nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

– Những tính kể từ đem nhì vần,kết cổ động bằng văn bản “y” thì thay đổi “y” trở thành “i” rồi thêm thắt “er” nhập đối chiếu rộng lớn và “est” nhập đối chiếu nhất(ex:happy–>happier/happiest)

– Những tính từ/trạng kể từ gọi kể từ nhì âm trở lên trên gọi là tính kể từ nhiều năm,một âm gọi là tính kể từ ngắn ngủi.Tuy nhiên,một vài tính kể từ đem nhì vần tuy nhiên kết cổ động tự “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn coi là tính kể từ ngắn ngủi (ví dụ: slow–> slower)

2. Quy tắc nhấn mạnh vấn đề tự té ngữ

So sánh nhất có thể được té nghĩa tự “much” hoặc dùng cum kể từ “by far

- So sánh nhất hoàn toàn có thể được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) nhập trước mẫu mã ví sánh

Most khi được sử dụng với nghĩa very (rất) thì ko có the đứng trước và không tồn tại ý niệm ví sánh

Ví dụ:

He is the smartest by far.

Xem thêm: những hình xăm ý nghĩa cho nữ

3. Các dạng đối chiếu tối đa của một vài tính kể từ quánh biệt

Chú ý: sự khác lạ về chân thành và ý nghĩa trong số những dạng thức đối chiếu của tính từ far

- Để diễn tả đối chiếu về khoảng xa cách rộng lớn, tao hoàn toàn có thể sử dụng further hoặc farther. 

Ví dụ: 

- She moved further down the road.  

- She moved farther down the road.

- Để diễn tả đối chiếu về khoảng xa cách nhất, tao hoàn toàn có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:

- Let’s see who can lập cập the furthest. 

- Let’s see who can lập cập the farthest.

- Khi ham muốn trình diễn miêu tả ý “thêm” hoặc “nâng cao”, tao dùng further.

Ví dụ:

- My box is the largest one in our neighborhood.

- This is the smallest box I've ever seen.

- Your cát ran the fastest of any cát in the race.

- We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)


III. BÀI TẬP SO SÁNH NHẤT

Bài 1 Cho dạng trúng của từ

  1. She is by far the (rich) woman in Vietnam
  2. That was the (funny) thing to tát tự in this weather
  3. Thank you for the (deliciou) I have ever eaten
  4. Susie is the (prettiest) girl in our team
  5. I think that he is one of the (boring) people in the world
  6. I have had the (happy) days in my life
  7. What is the (popular) makeup look of young girls?
  8. This is a really good place. It’s one of the (best) destination in this city

Giải bài xích 1:

1. richest

2. Funniest

3. most delicious

4. prettiest

5. most boring

6. happiest

7. most popular

8. best

Bài 2: Hoàn trở thành những câu. Sử dụng (-est or most ...) + apreposition (of or in)

1. It's a very good room. It is the best room in the hotel

2. It's a very cheap restaurant. It's ..... the town

3. It was a very happy day. It was ..... my life

4. She's a very intelligent student. She ..... the class

5. It's a very valuable painting . It ..... the gallery

6. Spring is a very busy time for bu. It ..... the year

7. It's a very good room. It is one of the best room in the hotel

8. He's a very rich man. He' s one ..... Britian

9. It's a very big castle. It ..... the team

10. She's a good player. She ..... the team

11. It was a very bad experience. It ..... my life

12. He's a very dangerous criminal. He ..... the country

Bài 3: Hoàn trở thành những câu. Sử dụng đối chiếu nhất nhập giờ đồng hồ anh hoặc đối chiếu hơn

1. We stayed at the .... khách sạn in the town (cheap)

2. Our khách sạn was .... than vãn all the others in the town (cheap)

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What's .... country in the world? (small)

5. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit .... today (good)

6. It was an awful day. It was .... day of my life (bad)

7. What is .... sport in your country? (popular)

8. Evereet is .... mount ain in the world. It is .... than vãn any other mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... holiday we've ever had (enjoyable)

10. I prefer this chair to tát the other one. It's .... . (comfortable)

11. What's .... way of getting from here to tát the station? (quick)

12. Kevin and Sue have got three daughters .... is 14 years old (old)

Tất tần tật kỹ năng và bài xích tập luyện về thì vượt lên khứ trả thành

Xem thêm: 12 tuổi học lớp mấy