bài tập câu tường thuật lớp 9

Bộ tư liệu bài tập câu tường thuật lớp 9 vô nội dung bài viết này là cỗ tư liệu được VUS tổng ăn ý và đăng lên. Đây là cỗ bài bác tập dượt sát với công tác sách giáo khoa canh ty những em nâng lên hiệu suất cao tiếp thu kiến thức giống như sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ đua, những bài bác đánh giá. Trước Lúc hợp tác vô trả lời những bài bác tập dượt, chào những em nằm trong điểm lại những phần lý thuyết cần thiết, cần thiết nắm rõ của câu trần thuật.

Ôn tập dượt những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài tập câu tường thuật lớp 9

Ôn tập dượt những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài bác tập dượt câu trần thuật là 1 trong mỗi phần cần thiết vày sẽ hỗ trợ những em:

Bạn đang xem: bài tập câu tường thuật lớp 9

 • Hiểu trúng đòi hỏi của đề bài
 • Giải quyết bài bác tập dượt đúng chuẩn theo đuổi đòi hỏi của đề bài
 • Tiết kiệm thời hạn thực hiện bài
 • Tránh phạm phải những sơ sót nhỏ ko xứng đáng có
 • Tự tin cậy Lúc gặp gỡ cần những câu bài bác tập dượt nâng cao

Cấu trúc câu trần thuật ở dạng câu kể

S + said + (that) + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Linda won’t visit you tomorrow”, he said.
 • Câu tường thuật:  He said (that) Linda wouldn’t visit bủ the next day.

Cấu trúc câu trần thuật dạng câu hỏi

Câu căn vặn Yes / No

S + asked/wanted to tướng know/wondered + if/whether + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: She said, “Do you need any help?”
 • Câu tường thuật:  She asked if I needed any help.

Câu căn vặn Wh

S + asked(+O) /wanted to tướng know/wondered + Wh-words + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: I said, ‘What are you doing here?”
 • Câu tường thuật: I asked her what she was doing there.
Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9

Cấu trúc câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh

Câu khẳng định

S + told + O + to-infinitive

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Clean this living room,” Lan said to tướng bủ.
 • Câu tường thuật: Lan told bủ to tướng clean that living room.

Câu phủ định

S + told + O + not to-infinitive

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp:  “Don’t eat junk food,” she said to tướng bủ.
 • Câu tường thuật: She told bủ not to tướng eat junk food.

Biến thay đổi thì và động kể từ khuyết thiếu hụt kể từ câu thẳng thanh lịch câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
Hiện bên trên đơnQuá khứ đơn
Hiện bên trên tiếp diễnQuá khứ tiếp diễn
Hiện bên trên trả thànhQuá khứ trả thành
Quá khứ đơnQuá khứ trả thành
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễnQuá khứ triển khai xong tiếp diễn
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ triển khai xong tiếp diễn
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

Biến thay đổi trạng ngữ chỉ thời hạn và xứ sở kể từ câu thẳng thanh lịch câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week / the week after
yesterdaythe previous day / the day before
last weekthe previous week / the week before 
agobefore
thisthat
thesethose
Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9

Tổng ăn ý những dạng bài tập câu tường thuật lớp 9 với đáp án chi tiết

Dưới đó là tổ hợp những dạng bài bác tập dượt câu trần thuật giành cho những em học viên lớp 9 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Mỗi phần bài bác tập dượt đều phải sở hữu kèm cặp đáp án cụ thể canh ty những em đơn giản trong những việc tra cứu giúp thành phẩm giống như nhanh gọn xử lý những lỗi sai vô quy trình thực hiện bài bác.

Xây dựng kỹ năng và kiến thức Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ tài năng mượt hơn hẳn tạo ra mái ấm hướng dẫn trẻ em sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập dượt câu trần thuật – Dạng 1

Yêu cầu: Chuyển những câu sau đây trở nên câu tường thuật

 1. “I won’t see you tomorrow”, she said.

_______________________________________.

 1. “He’s living in Paris for a few months”, she said.

_______________________________________.

 1. “I visited my parents at the weekend”, she told bủ.

_______________________________________.

 1. “He hasn’t eaten sushi before”, she said.

_______________________________________.

 1. “I hadn’t travelled by underground before I came to tướng London”, she said.

_______________________________________.

 1. “They would help if they could”, she said.

_______________________________________.

 1. “I’ll vì thế the washing-up later”, she told bủ.

_______________________________________.

 1. “He could read when he was three”, she said.

_______________________________________.

 1. “I was sleeping when Julie called”, she said.

_______________________________________.

Đáp án:

1She said (that) she wouldn’t see bủ the next day.
2She said (that) he was living in Paris for a few months.
3She told bủ (that) she had visited her parents at the weekend.
4She said (that) he hadn’t eaten sushi before.
5She said (that) she hadn’t travelled by underground before she came to tướng London.
6She said (that) they would help if they could.
7She told bủ (that) she would vì thế the washing-up later.
8She said (that) he could read when he was three.
9She said (that) she had been sleeping when Julie had called.

Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9 – Dạng 2

Yêu cầu: Chuyển những câu sau đây trở nên câu trần thuật (tường thuật dạng câu hỏi)

 1. “Where is he?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “What are you doing?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “Why did you go out last night?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “Who was that beautiful woman?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “How is your mother?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “What are you going to tướng vì thế at the weekend?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “Where will you live after graduation?” she asked bủ.

_______________________________________.

 1. “What were you doing when I saw you?” she asked bủ.

_______________________________________.

Đáp án:

1She asked bủ where he was.
2She asked bủ what I was doing.
3She asked bủ why I had gone out the previous night / the night before.
4She asked bủ who that beautiful woman was.
5She asked bủ how my mother was.
6She asked bủ what I was going to tướng vì thế at the weekend.
7She asked bủ where I would live after graduation.
8She asked bủ what I had been doing when she had seen bủ.
Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9

Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9 – Dạng 3

Yêu cầu: Chọn những phương án trúng nhằm triển khai xong những câu tường thuật

 1. Caitlin: “Americans are very, very friendly; sometimes it seems that they’re too friendly.”

→ She answered that Americans were / are / will be very friendly and that sometimes they’re too friendly.

 1. Yui: “There is public transportation in most American cities but not in smaller towns.”

→ She advised that most American cities have / have had / would had public transportation but not smaller towns.

 1. Natalia: “Americans eat dinner kind of early: 6 o’clock.”

→ She complained that Americans eat / have eaten / would eat dinner too early.

 1. Ye-jun: “There’s a special relationship between Americans and their cars.”

→ He confirmed that Americans are having / has / have a special relationship with their cars.

 1. Nora: “Soft drinks and water are served with ice, sánh you need to tướng tell the server if you don’t want ice.”

→ She reminded us that soft drinks and water are always served / serve / serving with ice in the US.

 1. James: “Americans are usually on time and appreciate it if you are, too.”

→ He repeated that Americans lượt thích / would liked / have liked it when you are on time.

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

Đáp án:

1are
2have
3eat
4have
5served
6like

Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9 – Dạng 4

Yêu cầu: Sắp xếp những kể từ theo như đúng trật tự muốn tạo rời khỏi những thắc mắc tường thuật

 1. Jens asked if / was / funny / for making / there / a championship / faces /

___________________________________________________________.

 1. Monika asked whether / Turkey / camel wrestling / in / there / was /

___________________________________________________________.

 1. Chen asked what / to tướng celebrate /weddings / Germans / did /

___________________________________________________________.

 1. Wilma asked how / Đài Loan Trung Quốc and nhật bản / business cards / exchanged / people / in /

___________________________________________________________.

 1. Hasan asked if / a monkey festival / was / Thailand / there / in /

___________________________________________________________.

 1. Petra asked whether / unusual / to tướng close / was / is / it / while another / person / speaking / for people / their eyes /

___________________________________________________________.

 1. Ana asked where / in the world / took / tomato fight / place / the biggest /

___________________________________________________________.

Đáp án:

1Jens asked if there was a championship for making funny faces.
2Monika asked whether there was camel wrestling in Turkey.
3Chen asked what Germans did to tướng celebrate weddings.
4Wilma asked how people exchanged business cards in Đài Loan Trung Quốc and nhật bản. (Hoặc) Wilma asked how people in Đài Loan Trung Quốc and nhật bản exchanged business cards.
5Hasan asked if there was a monkey festival in Thailand.
6Petra asked whether it was unusual for people to tướng close their eyes while another person is speaking.
7Ana asked where the biggest tomato fight in the world took place.

Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9 – Dạng 5

Yêu cầu: Viết lại câu trần thuật bằng phương pháp dùng những kể từ viết lách hoa

 1. “You should be careful of believing stereotypes,” he said.

→ He _____________________ stereotypes. WARNED

 1. The speaker put forward the idea that we could learn from other cultures.

→ In the talk _____________________ it we could learn from other cultures. ARGUED

 1. My parents didn’t let bủ dye my hair when I was younger.

→ My parents _____________________  my hair when I was younger. REFUSED

 1. Most modern companies want to tướng employ people with good intercultural communication

Skills.

→ Most modern companies _____________________  people with good intercultural communication skills. INSIST

 1. “You should go to tướng a place if you want to tướng understand the people,” she said.

→ She _____________________  a place to tướng understand the people. SUGGESTED

 1. Society should make companies react strongly to tướng any discrimination in the workplace.

→ Companies should _____________________  strongly to tướng any discrimination in the workplace. FORCED

 1. Challenging social norms is a normal part of teenage years, scientists have said.

→ Scientists have _____________________  social norms is a normal part of teenage years. STATED

Đáp án:

1He warned bủ not to tướng believe stereotypes.
2In the talk it was argued that we could learn from other cultures.
3My parents refused to tướng let bủ dye my hair when I was younger.
4Most modern companies insist on employing people with good interculturalcommunication skills.
5She suggested that I go to a place to tướng understand the people.
6Companies should be forced to tướng react strongly to tướng any discrimination in the workplace.
7Scientists have stated that challenging social norms is a normal part of teenage years.

Bài tập dượt câu trần thuật – Dạng 6

Yêu cầu: Chọn những phương án trúng nhằm triển khai xong câu

 1. They were surprised when we announced / told that we’d quit our jobs to tướng start our own company.
 2. The teenagers admitted to start / starting the fire, but said it was an accident.
 3. You always promise you arrive / to tướng arrive on time, but you never vì thế.
 4. I advised Jane that she should / should that she speak to tướng her parents before making a decision.
 5. The other students quickly got tired of Mary boasting of passing / to tướng pass her exams.
 6. Mark was one of the first people to tướng congratulate on bủ getting / bủ on getting engaged..
 7. My doctor has recommended that I should / do more exercise.
 8. Will you remind bủ to pay / paying the gas bill before the over of the month?

Đáp án:

1announced
2starting
3to arrive
4that she should
5of passing
6me on getting
7do
8to pay
Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9

Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9 – Dạng 7

Yêu cầu: Sắp xếp những kể từ muốn tạo trở nên câu

 1. threatened to tướng / more cost-effective / dismiss workers / The company / to tướng be /

___________________________________________________________.

 1. I / to tướng make / urge everyone / like-minded / would / friends /

___________________________________________________________.

 1. notified us that / by tin nhắn / the tickets / The company / had been sent /

___________________________________________________________.

 1. discriminated against / He denied that / anyone / he had /

___________________________________________________________.

 1. being called / She / a goth / resented /

___________________________________________________________.

 1. for being / He thanked / well-mannered / the audience / sánh /

___________________________________________________________.

 1. always asked / My / my clothes / to tướng borrow / sister /

___________________________________________________________.

 1. people / I / staying away from / would recommend / two-faced /

___________________________________________________________.

Đáp án:

1The company threatened to tướng dismiss workers to tướng be more cost-effective.
2I would urge everyone to tướng make like-minded friends.
3The company notified us that the tickets had been sent by tin nhắn.
4He denied that he had discriminated against anyone.
5She resented being called a goth.
6He thanked the audience for being sánh well-mannered.
7My sister always asked to tướng borrow my clothes.
8I would recommend staying away from two-faced people.

Học giờ Anh với Young Leaders: Hành trình vươn cho tới sau này tươi tỉnh sáng

Anh ngữ thiếu hụt niên Young Leaders (11 – 15 tuổi) tiếng Anh trung học cơ sở, là khóa đào tạo giành cho những em học viên ở những cung cấp lớp 6, 7, 8, 9. Đây là công tác học tập được thiết kế theo đuổi chi chuẩn chỉnh quốc tế, không những canh ty những em trở nên tân tiến vốn liếng kể từ vựng mà còn phải tập luyện 4 tài năng nghe, thưa, hiểu, viết lách, chuẩn bị hành trang vững chãi nhằm những em đạt điểm trên cao trong những kỳ đua học tập kỳ, kỳ đua fake cung cấp và xa cách không chỉ có thế là những kỳ đua học tập thuật KET, PET, IELTS.

Mục chi đào tạo và huấn luyện cho tới học tập viên

 • Phát triển đồng đều 4 tài năng nghe, thưa, hiểu, viết lách cho những em học viên.
 • Giúp những em không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng, nâng cấp vạc âm và nắm rõ những cấu tạo ngữ pháp ở ngôi trường trung học cơ sở.
 • Phát triển cỗ tài năng mượt quan trọng cho tới quy trình tiếp thu kiến thức như tài năng trí tuệ phản biện, tài năng tạo nên, tài năng tiếp xúc, tài năng liên minh và tài năng dùng technology.
 • Sẵn sàng đoạt được những kỳ đua Cambridge KET, PET và chuẩn bị kỹ năng và kiến thức giờ Anh học tập thuật nhằm sẵn sàng cho những lớp luyện đua IELTS về sau.
 • Khơi banh toàn cầu quan tiền, không ngừng mở rộng sự nắm rõ, kích ứng niềm mê say Anh ngữ so với học tập viên.

Điểm mạnh mẽ của Young Leaders đối với những khóa đào tạo khác

 • Kiến thức toàn thế giới phong phú và đa dạng và thực tiễn: Học viên được học tập giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế được tích ăn ý kể từ 2 cuốn sách có tiếng Time Zone và Oxford Discover Futures. Với chủ thể học tập phong phú và đa dạng kể từ thiên văn học tập, khảo cổ học tập, du ngoạn,… kích ứng những em dữ thế chủ động và mê say tiếp thu kiến thức, không ngừng mở rộng sự nắm rõ. điều đặc biệt công tác còn tồn tại tăng những chủ thể thực dắt mang tính chất lý thuyết công việc và nghề nghiệp canh ty những em phát hiện được sở trường của bạn dạng thân thích về những công việc và nghề nghiệp vô sau này.
 • Kỹ năng ngữ điệu vững vàng chắc: Giúp những em trở nên tân tiến 4 tài năng ngữ điệu nghe, thưa, hiểu, viết lách, sẵn sàng cho những bậc học tập cao hơn nữa. Chương trình học tập còn chuẩn bị cho những em trí tuệ thực hiện bài bác đua thoải mái tự tin đạt được những thang điểm trên cao trong những kỳ đua bên trên ngôi trường lớp và thiết kế nền tảng nhằm nhập cuộc kỳ đua IELTS.
 • Kỹ năng tiếp thu kiến thức vượt lên trội: Các em học tập viên được nhập cuộc những dự án công trình tiếp thu kiến thức phong phú và đa dạng và thực dắt (thiết kế tiếp poster đảm bảo động vật hoang dã quý và hiếm, tạo nên những ấn phẩm thẩm mỹ kể từ chủ yếu vệt vân tay của những em học tập viên,…) canh ty những em tự tại thể hiện nay ý kiến, đậm cá tính, thỏa mức độ tạo nên và thoải mái tự tin trình diễn ý tưởng phát minh.

Phương pháp học tập đặc biệt quan trọng bên trên Young Leaders

Khác với những cách thức tuy nhiên những em học tập viên từng học tập trước đó, bên trên Young Leaders những em sẽ tiến hành học tập vày cách thức dữ thế chủ động. Như vậy canh ty khơi dậy sự tò mò mẫm, yêu thương mến mày mò cho những em học tập viên, canh ty học tập thâm thúy lưu giữ lâu và phần mềm kỹ năng và kiến thức vẫn thu nhận vô thực tiễn một cơ hội hiệu suất cao. Phương pháp học tập được ra mắt theo đuổi trình tự động như sau: 

 • Khơi mở: Gợi sự tò mò mẫm bằng phương pháp bịa đặt những thắc mắc cho tới học tập viên.
 • Tìm hiểu: Học viên trả lời sự tò mò mẫm bằng sự việc dò la hiểu vấn đề qua chuyện hiểu hiểu và để ý.
 • Sáng tạo: Sau Lúc tích lũy vấn đề, những em chính thức thể hiện những ý kiến, ý tưởng phát minh riêng rẽ của bạn dạng thân thích về yếu tố.
 • Thảo luận: Chia sẻ với chúng ta về ý tưởng phát minh của tớ và không ngừng mở rộng tăng về tầm nhìn Lúc lắng tai những ý tưởng phát minh của những bạn
 • Đúc kết: Trình bày những vấn đề vẫn tích lũy trải qua thuyết trình, viết

Ứng dụng tiếp thu kiến thức độc quyền V-HUB

Đây là phần mềm tiếp thu kiến thức độc quyền chỉ giành cho những em học viên bên trên VUS bao hàm cả những em ĐK nhập cuộc khóa đào tạo Young Leaders.

 • Ứng dụng cung ứng bài bác tập dượt bám sát trước và sau buổi học tập canh ty học tập viên tóm Chắn chắn kỹ năng và kiến thức sau từng bài học kinh nghiệm.
 • Tích ăn ý technology AI vô vào phần mềm tương hỗ những em nâng cấp vạc âm, chuẩn chỉnh hóa vạc âm như người bạn dạng xứ.
 • Cổng vấn đề liên hệ thân thích mái ấm ngôi trường và cha mẹ canh ty quý cha mẹ theo đuổi dõi tình hình tiếp thu kiến thức của con trẻ giống như tiến trình thực hiện những bài bác tập dượt cần thiết.
 • V-HUB còn là 1 xã hội liên kết canh ty kết nối những học tập viên lại cùng nhau và xúc tiến nhau tiếp thu kiến thức.
Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9

VUS – Hệ thống đào tạo và huấn luyện Anh ngữ số 1 bên trên Việt Nam

Với rộng lớn 70 trung tâm đạt ghi nhận NEAS có mặt mày bên trên 18 tỉnh trở nên, VUS là khối hệ thống Anh ngữ có một không hai vô điểm đạt hạng nấc Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nấc Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Với những trở nên tựu tài tình vô ngành dạy dỗ, VUS đang được lưu giữ vững vàng kỷ lục là trung tâm với con số học tập viên đạt những chứng từ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên tới 180.918 em và cảm nhận được sự tin cậy tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.

Nhằm mang đến môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức chuẩn chỉnh quốc tế, đáp ứng unique Output đầu ra cho những học tập viên rộng lớn 2.700 nhà giáo và trợ giảng bên trên VUS đảm bảo:

 • 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt vày CN trở lên trên và vày giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Phải trải qua không ít vòng tuyển chọn lựa chọn và sàng thanh lọc gắt gao về chuyên môn trình độ chuyên môn và tài năng giảng dạy dỗ.
 • Tham gia và triển khai xong khóa đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn của VUS trong tầm 98 giờ.

Bên cạnh cơ, 100% quản lý và vận hành unique giảng dạy dỗ cũng đáp ứng với vày thạc sỹ hoặc TS vô đào tạo và huấn luyện ngữ điệu Anh.

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

Với tận tâm mang lại cho những em môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức ngữ điệu đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ nỗ lực và trở nên tân tiến nhằm nâng lên unique giảng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, canh ty chuẩn bị cho những học tập viên những hành trang vững chãi và quan trọng nhất, kể từ cơ banh rời khỏi những ô cửa nhắm đến một sau này tươi tỉnh sáng sủa rộng lớn.

Bài tập dượt câu trần thuật lớp 9

Với những kỹ năng và kiến thức trọng tâm và những dạng bài tập câu tường thuật lớp 9 như vẫn share bên trên nội dung bài viết này, VUS kỳ vọng sẽ hỗ trợ những em ôn luyện đơn giản rộng lớn và với sự sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho tới kỳ đua tuyển chọn vô lớp 10 tiếp đây. Theo dõi VUS nhằm update tăng nhiều nội dung bài viết hoặc về ngữ pháp giờ Anh lớp 9 những em nhé!

Có thể cha mẹ quan tiền tâm:

 • TOP 8 bài bác hình mẫu trình làng bạn dạng thân thích vày giờ Anh lớp 9
 • Trọn cỗ 60 câu bài bác tập dượt mệnh đề mối quan hệ lớp 9 hoặc với kèm cặp đáp án
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 9 – Trọn cỗ kỹ năng và kiến thức trọng tâm