bài tập câu điều kiện loại 1 2Bài viết lách 100 Bài tập luyện về câu ĐK loại 1 và 2 sở hữu đáp án cụ thể khiến cho bạn đạt thêm mối cung cấp bài bác tập luyện tự động luyện nhằm nắm rõ cách dùng câu ĐK loại 1 và 2 kể từ tê liệt khiến cho bạn học tập chất lượng Ngữ pháp Tiếng Anh rộng lớn.

100 Bài tập luyện câu ĐK loại 1 và 2 sở hữu đáp án

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 và 2 (phần 1)

Bài 1: Put the verb into the correct form

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1 2

1. They would be offended if I didn't go vĩ đại their tiệc ngọt. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered bầm the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the xế hộp factory ....(close down)

5. If I sold my xế hộp I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave bầm this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you tự if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation vĩ đại her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Quảng cáo

Bài 2:You ask a friend vĩ đại imagine these situations You ask What would you tự if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you tự if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you tự if you lost passport?

3. What would you tự if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you tự if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

    B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going vĩ đại take his driving test?

    B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

    B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going vĩ đại apply for the job?

    B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

    B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill vĩ đại the party?

    B: No. (have vĩ đại invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have vĩ đại invite his friends too.

Quảng cáo

Bài 4:Use your own ideas vĩ đại complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go vĩ đại work tomorrow ..............................

4. Would you go vĩ đại the tiệc ngọt of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go vĩ đại work tomorrow, I'd have a much nicer day than vãn usual.

4. Would you go vĩ đại the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 và 2 (phần 2)

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn't go vĩ đại their tiệc ngọt. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered bầm the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the xế hộp factory ....(close down)

5. If I sold my xế hộp I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave bầm this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you tự if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation vĩ đại her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Bài 2:You ask a friend vĩ đại imagine these situations You ask What would you tự if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you tự if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you tự if you lost passport?

3. What would you tự if there was/were a fire in the buiding?

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

4. What would you tự if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going vĩ đại take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going vĩ đại apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill vĩ đại the party?

B: No. (have vĩ đại invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have vĩ đại invite his friends too.

Bài 4:Use your own ideas vĩ đại complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go vĩ đại work tomorrow ..............................

4. Would you go vĩ đại the tiệc ngọt of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go vĩ đại work tomorrow, I'd have a much nicer day than vãn usual.

4. Would you go vĩ đại the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Ngữ pháp câu ĐK loại 1, loại 2

A. Câu ĐK loại 1 và 2 nhập giờ đồng hồ Anh

Bạn bám theo dõi và đối chiếu những ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann's house.

(Sue vẫn làm mất đi cái đồng hồ thời trang của cô ấy ấy. Cô ấy suy nghĩ nó rất có thể trong nhà Ann.)

- SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it?

(Tôi suy nghĩ bản thân nhằm dòng sản phẩm đồng hồ thời trang trong nhà chúng ta rồi. Quý khách hàng sở hữu nhận ra nó không?)

- ANN: No, but I'll have a look when I get trang chủ. IF I FIND IT, I'll tell you.

(Không, tuy nhiên tôi tiếp tục xem xét lại Lúc tôi về căn nhà. Nếu tôi tìm kiếm được, tôi tiếp tục thưa với chúng ta.)

Trong ví dụ này, Ann cảm nhận thấy sở hữu một năng lực thực tiễn rằng cô ấy tiếp tục nhìn thấy cái đồng hồ thời trang của Sue nhằm quên trong nhà bản thân. Vì vậy cô ấy nói:

If I find ..., I'll ...: nếu như tôi nhìn thấy ... , tôi tiếp tục ...

Đây cũng chính là cấu hình của câu ĐK loại 1, là loại câu ĐK sở hữu thực ở lúc này.

Ví dụ 2:

Ann says: IF I FOUND a wallet in the street, I'D take it vĩ đại the police.

(Ann nói: nếu như tôi nhặt được một chiếc ví bên trên lối, tôi tiếp tục đem nó cho tới vọng gác công an.)

Đây là một trong trường hợp không giống. Tại ví dụ này, Ann ko suy nghĩ cho tới hướng nhìn thực tiễn của yếu tố. Cô ấy đang được giả thiết một trường hợp và ko mong đợi nhìn thấy một chiếc ví phía trên lối. Vì vậy cô ấy nói:

If I found ..., I'd (=I would)...(KHÔNG người sử dụng "If I find ..., I'll ...")

Khi chúng ta giả thiết một trường hợp tương tự động như thế, chúng ta dùng cấu trúc:

If + thì vượt lên trên khứ (ví dụ: if I found/if you were/if we didn't ...)

Động kể từ ở thì vượt lên trên khứ tuy nhiên cấu hình đó lại ko đem nghĩa vượt lên trên khứ.

Đây cũng chính là cấu hình của câu ĐK loại 2, là loại câu ĐK không tồn tại thực ở lúc này.

Ví dụ:

- What would you tự if you won a million pounds?

(we don't really expect this vĩ đại happen)

Bạn tiếp tục làm những gì nếu như khách hàng tìm được một triệu bảng?

(chúng tớ ko thực sự mong đợi điều này tiếp tục xảy ra)

- I don't really want vĩ đại go vĩ đại their tiệc ngọt, but I probably will go.

They'd be offended if I didn't go.

(Tôi thiệt sự không thích cho tới buổi tiệc của mình, tuy nhiên rất có thể tôi tiếp tục cút.)

(Họ tiếp tục phẫn nộ nếu như tôi ko cho tới.)

(- Sarah has decided not vĩ đại apply for the job. She isn't really qualified for it, so sánh she probably wouldn't get it if she applied.

(Sarah vẫn đưa ra quyết định ko nộp đơn ứng tuyển nữa. Cô ấy thực sự ko đầy đủ năng lượng cho tới việc tê liệt, chính vì vậy cô ấy rất có thể không sở hữu và nhận được việc nếu như cô ấy nộp đơn.)

B. Có dùng would nhập mệnh đề if

Thông thường tất cả chúng ta ko dùng would nhập mệnh đề if.

Ví dụ:

- I'd be very frightened if somebody pointed a gun at bầm.

(KHÔNG thưa "if somebody would point")

(Tôi tiếp tục vô cùng e ai tê liệt chĩa súng nhập tôi.)

- If I didn't go vĩ đại their tiệc ngọt, they'd be offended.

(KHÔNG thưa "If I wouldn't go")

(Nếu tôi ko cho tới buổi tiệc của mình, bọn họ tiếp tục phẫn nộ.)

Nhưng chúng ta cũng rất có thể dùng "if ...would ..." khi chúng ta đòi hỏi một người thao tác gì tê liệt.

Ví dụ:

- "from a formal letter" I would be grateful if you would send bầm your brochure as soon as possible.

("trong một lá thư phó dịch" Tôi tiếp tục hàm ân nếu như quí ông gửi cho tới đến tôi cuốn tự động trình làng càng cấp tốc càng chất lượng.)

- "Shall I close the door?" "Yes, please, if you would."

("Tôi rất có thể ngừng hoạt động được không?" "Vâng, bạn cũng có thể nếu như mình muốn.")

C. Trong mệnh đề sót lại (không cần mệnh đề if), tất cả chúng ta rất có thể dùng would ('d)/wouldn't

Ví dụ:

- If you took more exercise, you'd (=you would) probably feel healthier.

(Nếu chúng ta chuyên nghiệp tập luyện thể thao rộng lớn, các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn.)

- Would you mind if I use your phone?

(Bạn phấn khởi lòng chứ nếu như tôi dùng điện thoại cảm ứng của bạn?)

- I'm not tired enough vĩ đại go vĩ đại bed yet. I wouldn't sleep. (if I went vĩ đại bed now)

(Tôi ko vượt lên trên mệt nhọc nhằm cần cút ngủ đâu. Tôi sẽ không còn ngủ được. (nếu tôi cút ngủ bây giờ))

Với loại câu ĐK này, chúng ta cũng rất có thể dùng couldmight để thay thế thế cho tới would.

Ví dụ:

- If you took more exercise, you might feel healthier.

= it is possible that you would feel healthier

(= rất có thể các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn đấy)

- If it stopped raining, we could go out.

(=we would be able vĩ đại go out)

(Nếu trời tạnh mưa, tất cả chúng ta rất có thể đi dạo.)

D. cũng có thể dùng when thay cho cho tới if không?

Với nhị loại câu ĐK nhập chương này (câu ĐK loại 1 và câu ĐK loại 2), tất cả chúng ta ko dùng when để thay thế thế cho tới if.

Ví dụ:

- They would be offended if we didn't accept their invitation.

(KHÔNG thưa 'when we didn't)

(Họ tiếp tục phẫn nộ nếu như tất cả chúng ta ko đồng ý câu nói. chào của mình.)

- What would you tự if you were bitten by a snake?

(KHÔNG thưa 'when you were bitten')

(Bạn tiếp tục làm những gì nếu như khách hàng bị rắn cắn?)

Xem thêm thắt bài bác tập luyện ngữ pháp Tiếng Anh sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

  • Bài tập luyện Cấu trúc I wish
  • Bài tập luyện Câu ĐK loại 3
  • Bài tập luyện Câu bị động
  • Bài tập luyện Mẫu câu It is said that, He is said to
  • Bài tập luyện Mẫu câu Have something done
  • Bài tập luyện Câu trần thuật - Reported Speech
  • Bài tập luyện Câu căn vặn & Cách bịa đặt câu hỏi

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Bài tập luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của Shop chúng tôi một trong những phần dựa vào cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack nhằm kế tiếp bám theo dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.