anilin tác dụng với brom

Phản ứng C6H5NH2 + Br2 hoặc Anilin + Br2 nằm trong loại phản xạ thế ở nhân thơm ngát và đã được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác luyện với tương quan về C6H5NH2 với điều giải, chào chúng ta đón xem:

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

C6H5NH2  + Br2 → C6H3Br3NH2 + HBr | Anilin + Br2

Bạn đang xem: anilin tác dụng với brom

Quảng cáo

1. Phản ứng thân thiện C6H5NH2 và Br2

C6H5NH2 + 3Br2  → C6H2Br3NH2 (↓ trắng) + 3HBr

Hay:

C6H5NH2  + Br2 → C6H3Br3NH2 + HBr | C6H5NH2 rời khỏi C6H3Br3NH2

Do tác động của group NH2, phụ vương vẹn toàn tử H ở địa điểm ortho para so với group NH2 trong nhân thơm ngát của anilin dễ dẫn đến thay cho thế vày phụ vương vẹn toàn tử brom.

2. Điều khiếu nại phản xạ anilin tác dụng với brom

Phản ứng xẩy ra tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thử nghiệm anilin tác dụng với brom

Nhỏ vài ba giọt nước brom vô ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa Trắng.

4. Tính hóa học của anilin 

Quảng cáo

4.1. Tính hóa học vật lí

Anilin là hóa học lỏng, sôi ở 184°C, ko màu sắc, đặc biệt độc, tan không nhiều nội địa tuy nhiên tan vô etanol và benzen.

4.2. Tính Hóa chất anilin

Bị lão hóa vày oxi bầu không khí tức thì ĐK thường

Để lâu vô bầu không khí, anilin trả thanh lịch black color vì như thế bị lão hóa vày oxi vô bầu không khí.

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 to 24CO2 + 14H2O + 2N2

Tính bazơ

Anilin phản xạ với axit mạnh tạo ra trở nên ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

Phản ứng với axit HNO2

C6H5NH2+ HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

Phản ứng thế ở nhân thơm

C6H5NH2  + Br2 → C6H3Br3NH2 + HBr | C6H5NH2 rời khỏi C6H3Br3NH2

Quảng cáo

5. Bài luyện áp dụng liên quan 

Bài 1: Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện quỳ tím trả thanh lịch màu sắc xanh?

A. Glyxin.            

B. Metylamin.                

C. Anilin.             

D. Glucozơ.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Dung dịch metylamin (CH3NH2) thực hiện quỳ tím trả thanh lịch blue color vì như thế metyl amin Lúc tan nội địa phản xạ với nước sinh rời khỏi ion OH-

CH3NH2+ H2O CH3NH3+  +OH

Bài 2: Amin no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát lác là

A. CnH2nN.                    

B. CnH2n+1N.

C. CnH2n+3N.                  

D. CnH2n+2N.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Amin no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát lác là CnH2n+3N.

Quảng cáo

Bài 3: Đốt cháy trọn vẹn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) chiếm được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Cho m gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư, số mol HCl tiếp tục phản xạ là

A. 0,1 mol.           

B. 0,2 mol.                     

C. 0,3 mol.           

D. 0,4 mol. 

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nN2=0,1molnHCl=nN=2nN2=0,2mol

Bài 4: Hỗn hợp ý E bao gồm nhì amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và nhì anken đồng đẳng sau đó. Đốt cháy trọn vẹn 0,08 mol E, chiếm được 0,03 mol N2, 0,22 mol CO2 và 0,30 mol H2O. Phần trăm lượng của X vô E là

A. 43,38%.                      

B. 57,84%.                      

C. 18,14%.                      

D. 14,46%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

X:  CnHmN            xmolY:  CnH2m+1N2    ymolAnken:  CaH2a    zmol+O2CO2   0,22H2O   0,3N2        0,03(mol)

Nhận thấy X và Y có  nằm trong số pi

nH2O>nCO2 → amin no hoặc là amin ko no 1 nối đôi

Nếu 2 amin ko no 1 nối song thì namin=nH2OnCO2= 0,08 mol

→ x + hắn = 0,08 (loại). Vì x + hắn + z = 0,08

→ những amin đều no

Ta có: nE = x + hắn + z = 0,08 (1)

Theo quyết định luật bảo toàn yếu tố N:

x + 2y = 0,06 (2)

nH2OnCO2=1,5x+2y

0,08=1,5x+2y (3)

Từ (1), (2) và (3)

→ x = 0,04 mol; hắn = 0,01 mol và z = 0,03 mol

Anken với dạng công thức tầm là CaH­2a

Bảo toàn yếu tố C:

nCO2=0,04n+0,01n+0,03a=0,225n+3a=22

→ n = 3 và a = 7/3 là nghiệm duy nhất

→ E bao gồm C3H9N 0,04 mol và C3H10N2 0,01 mol và C7/3H14/3 0,03 mol

→ % C3H9N = 57,84%

Bài 5: Tại ĐK thông thường, amin X là hóa học lỏng, dễ dẫn đến oxi hoá Lúc nhằm ngoài bầu không khí. Dung dịch X ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím tuy nhiên ứng dụng với nước brom tạo ra kết tủa Trắng. Amin này tại đây thoả mãn đặc thù của X?

A. đimetylamin    

B. benzylamin               

C. metylamin                

D. anilin

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

X là hóa học lỏng → A, C sai.

Dung dịch X ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím tuy nhiên ứng dụng với nước brom tạo ra kết tủa Trắng → X là anilin

Bài 6: Cho 5,9 gam amin đơn chức X ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HC1, dẫn đến 9,55 gam muối hạt, số công thức cấu trúc ứng với công thức phân tử của X là

A. 5.           

B. 4.           

C. 3.           

D. 2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi công thức của amin là RNH2

Phương trình:

RNH2+ HCl  RNH3ClR+16                               R+52,55,9                                          9,555,9R+16=9,55R+52,5R=43(C3H7)

Các công thức cấu trúc của X là

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

CH3CH2CH2-NH2

(CH3)2CH-NH2

CH3CH2-NH-CH3

(CH3)3N

Bài 7: Amin là hợp ý hóa học Lúc thay cho thế một hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro vô phân tử NH3

A. bằng một hoặc nhiều gốc NH2

B. bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.

C. bằng một hoặc nhiều gốc Cl.

D. bằng một hoặc nhiều gốc ankyl.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Khái niệm amin: Khi thay cho thế một hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro vô phân tử NH3 bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon tớ được amin.

Bài 8: Khi nhóm cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, thu được một,344 lít khí CO2,

0,224 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là

A. C4H9N.  

B. C3H7N.  

C. C2H7N.  

D. C3H9N.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nCO2=0,06mol;nN2=0,01mol;nH2O=0,09mol

Amin đơn chức → namin=2nN2=0,02mol

Số vẹn toàn tử cacbon là: C = nCO2namin=3

Số vẹn toàn tử hiđro là: H = 2nH2Onamin=9

→ Công thức phân tử của amin X là C3H9N

Bài 9: Cho 10 gam láo lếu hợp ý 2 amin no đơn chức, mạch hở ứng dụng vừa phải đầy đủ với V ml hỗn hợp HC1 1M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 15,84 gam láo lếu hợp ý muối hạt. Giá trị của V là

A. 80.         

B. 320.                

C. 200.                

D. 160.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi công thức cộng đồng của nhì amin đơn chức là RNH2

RNH2 + HCl → RNH3Cl

Bảo toàn lượng tớ có:

mHCl=15,8410=5,84gamnHCl=0,16mol

VHCl=0,161=0,16 lít = 160 ml

Bài 10: Một amin đơn chức bậc một với 23,73% nitơ về lượng, số đồng phân cấu trúc rất có thể với của amin này là

A. 2.           

B. 3.           

C. 4.           

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức của amin đơn chức bậc 1 với công thức dạng RNH2

14R+16=0,2373R=43(C3H7)

→ Công thức phân tử của amin là C3H9N

Số đồng phân amin bậc I là:

CH3CH2CH2-NH2

(CH3)2CH-NH2

Bài 11: Dãy này tại đây bao gồm những hóa học được xếp theo đuổi trật tự tăng dần dần lực bazơ?

A. anilin, metylamin, amoniac           

B. anilin, amoniac, metylamin

C. amoniac, etylamin, anilin              

D. etylamin, anilin, amoniac

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Tính bazơ hạn chế dần: Amin no > NH3 > Amin thơm

→ Thứ tự động tăng dần dần tính bazơ là: anilin, amoniac, metylamin.

Bài 12: Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc phụ vương ?

A. (CH3)3N                    

B. CH3-NH2

C. C2H5-NH2                 

D. CH3-NH-CH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Bậc của amin được xem thông qua số vẹn toàn tử H vô phân tử NH3 bị thay cho thế vày gốc hiđrocacbon.

→ Amin bậc 3 với dạng (R¯)3N.

Bài 13: Trung hòa trọn vẹn 12 gam một amin (bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh) vày axit HCl, dẫn đến 26,6 gam muối hạt. Amin với công thức là

A. H2NCH2CH2CH2NH2.         

B. CH3CH2CH2NH2.

C. H2NCH2NH2.                      

D. H2NCH2CH2NH2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi công thức của amin với dạng R(NH2)a

Phương trình hóa học:

R(NH2)a + a HCl → R(NH3Cl)a

Bảo toàn lượng tớ có:

mHCl=26,612=14,6gamnHCl=0,4molnamin=0,4amolR+16a=120,4aR=14aa=2;R=28

→ Công thức cấu trúc của amin là H2NCH2CH2NH2.

Bài 14: Dãy bao gồm toàn bộ những amin là

A. CH3NH2, CH3COOH, C2H5OH, C6H12O6.

B. C2H5OH, CH3NH2, C2H6O2, HCOOH.

C. C2H5NH2, (CH3)3N, CH3CHO, C6H12O6.

D. C2H5NH2, (CH3)3N, CH3NH2, C6H5NH2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Khi thay cho thế một hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro vô phân tử NH3 bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon tớ được amin

→ Amin là những hợp ý hóa học chứa chấp N

Bài 15: Cho những hóa học sau: CH3NH2, CH3NHCH3, (CH3)3N, CH3CH2NH2. Số hóa học nằm trong loại amin bậc I?

A. 1                     

B. 2                     

C. 3                     

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Amin bậc I là amin chỉ có một group hiđrocacbon thay cho thế cho một H vô phân tử NH3

→ Chất nằm trong loại amin bậc một là CH3NH2, CH3CH2NH2.

Xem thêm: unit 13 lớp 12 language focus

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-amin.jsp