anh 8 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 8 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Read the conversation in GETTING STARTED and underline any sentences in the passive voice that you can find. Check your findings with a partner.  

(Đọc bài bác đàm thoại phần chính thức và gạch men bên dưới ngẫu nhiên câu nào là ở thể tiêu cực nhưng mà em hoàn toàn có thể mò mẫm rời khỏi. Kiểm tra với bàn sinh hoạt.)

Phương pháp giải:

Duong: Did you watch the news last night?

Nick: No, I didn't. What's happened?

Duong: There was a typhoon in Nam Dinh Province.

Nick: What exactly is a typhoon? We don't get them in England.

Duong: It's a severe tropical storm.

Nick: Oh no! That's terrible! What time did it hit the area?

Duong: They said at about 10 a.m.

Nick: Was anyone injured?

Duong: Only a few minor injuries were reported. Most people had moved to lớn safe areas when the storm broke.

Nick: That's a relief. Did it cause any damage to lớn property?

Duong: It seems many houses and public buildings were destroyed or flooded, and thousands of people were left homeless.

Nick: That's awful! Despite all the modern technology available to lớn us, we're still helpless against natural disasters. How is the government helping the people there?

Duong: They've sent rescue workers to lớn miễn phí people who were trapped in flooded homes. Once the heavy rain stops, they'll start clearing up the debris. Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent.

Nick: That's great! How about the people left without homes?

Duong: They've been taken to lớn a safe place where temporary accommodation will be provided for them.

Lời giải chi tiết:

Các câu sau ở thể bị động:

- Was anyone injured? (Có ai bị thương không?)

- Only a few minor injuries were reported. (Chỉ với một trong những không nhiều người bị thương được báo cáo)

- It seems many houses and public buildings were destroyed or flooded, and thousands of people were left homeless.

(Có vẻ như nhiều mái nhà và công trình xây dựng công nằm trong đã trở nên phá huỷ diệt hoặc bị ngập lụt, và sản phẩm ngàn con người đã trở nên mất mặt căn nhà cửa ngõ.)

- They’ve sent rescue workers to lớn miễn phí people were trapped in flooded homes. Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent.

(Họ đang được gửi những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn nhằm giải cứu vãn những người dân bị giắt kẹt trong số mái nhà bị ngập lụt. Khi mưa rộng lớn tạm dừng, chúng ta tiếp tục chính thức làm sạch sẽ những miếng vụn. Thiết bị nó tế, đồ ăn thức uống và cứu hộ cứu nạn cũng được gửi cút.)

- They’ve been taken to a safe place where temporary accommodation will be provided for them.

(Họ đang được mang đến một điểm tin cậy, điểm vị trí ở trong thời điểm tạm thời sẽ tiến hành hỗ trợ cho tới chúng ta.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences using the correct passive khuông of the verb in brackets.

(Hoàn trở thành những câu dùng mẫu mã tiêu cực đúng chuẩn của những động kể từ nhập ngoặc đơn.)

1. Debris (scatter)                     across the countryside by the strong winds last night.

2. Ten new houses (build)                     in the town every year.

3. Residents of flooded villages (take)                    safe place last night.

4. In the future, natural disasters (predict)                    accurately with the help of technology.

5. Food and medical supplies (deliver)                    later this afternoon.

Lời giải chi tiết:

1. was scattered

2. are built

3. were taken

4. will be predicted

5. will be delivered

1. Debris was scattered across the countryside by the strong winds last night.

(Những miếng vụn được rải từng miền quê bởi vì những cơn bão táp mạnh tối qua quýt.)

Giải thích: 'last night' => quá khứ đơn. Cấu trúc: S (số ít) + was Ved/P2

2. Ten new houses are built in the town every year.

(Mười mái nhà vừa được xây ở thị xã hàng năm.)

Giải thích: 'every year' => lúc này đơn. Cấu trúc: S (số nhiều) + are Ved/P2

3. Residents of flooded villages were taken to lớn a safe place last night.

(Dân cư những ngôi thôn bị lũ lụt được mang đến một điểm tin cậy tối qua quýt.)

Giải thích: 'last night' => quá khứ đơn. Cấu trúc: S (số nhiều) + were Ved/P2

4. In the future, natural disasters will be predicted accurately with the help of technology.

(Trong sau này, những thảm họa vạn vật thiên nhiên được Dự kiến đúng chuẩn với việc trợ giúp của technology.)

Giải thích: 'in the future' => sau này đơn. Cấu trúc: S + will be Ved/P2

5. Food and medical supplies will be delivered later this afternoon.

(Thực phẩm và khí giới nó tế sẽ tiến hành gửi gắm sau trưa ni.)

Giải thích: 'this afternoon' => sau này đơn. Cấu trúc: S + will be Ved/P2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite the following sentences using the correct passive voice.

(Viết lại những câu sau bằng sự việc dùng thể tiêu cực đúng chuẩn.)

1. Volunteers have given out food and blankets to lớn homeless people.

(Các tự nguyện viên đang được vạc đồ ăn và mùng màn cho tới những người dân vô gia cư.)

 _____________________________

2. So far, rescue workers have freed ten people trapped in collapsed buildings.

(Cho đến giờ, những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn đang được giải cứu vãn được mươi người bị giắt kẹt trong số tòa căn nhà bị sập.)

_____________________________

3. Did the storm destroy the whole village?

(Có cần cơn lốc đang được phá huỷ diệt cả ngôi làng?)

_____________________________

4. If the storm hits the area, it will cause a lot of damage.

(Nếu cơn lốc đổ xô nhập điểm này, nó sẽ gây ra rời khỏi thật nhiều thiệt sợ hãi.)

_____________________________

5. They are going to lớn organise a garden buổi tiệc ngọt to lớn raise money for the victims of the flood.

(Họ tiếp tục tổ chức triển khai một buổi tiệc nhập vườn nhằm quyên gom chi phí cho những nàn nhân của trận lũ lụt.)

_____________________________

Lời giải chi tiết:

1. Food and blankets have been given out to lớn homeless people. 

(Thực phẩm và chăn đang được mang tới cho tới những người dân vô gia cư. )

Giải thích: Câu tiêu cực thì lúc này trả thành: S (số nhiều) + have been Ved/P2

2. Ten people trapped in collapsed buildings have been freed.

(Mười người bị kẹt trong mỗi tòa căn nhà sụp ụp đang được hóa giải.)

Giải thích: Câu tiêu cực thì lúc này trả thành: S (số nhiều) + have been Ved/P2

3. Was the whole village destroyed?

(Toàn cỗ ngôi thôn đã trở nên phá huỷ diệt cần không?)

Giải thích: Câu tiêu cực thì quá khứ đơn: S (số ít) + was Ved/P2

4. If the area is hit by the storm, a lot of damage will be caused.

(Nếu điểm bị cơn lốc tấn công nhập, nhiều thiệt sợ hãi có khả năng sẽ bị phát sinh.)

Giải thích: Câu tiêu cực thì sau này đơn: S will be Ved/P2

5. A garden party is going to lớn be organised to raise money for the victims of the flood.

(Một buổi tiệc vườn sẽ tiến hành tổ chức triển khai nhằm quyên chi phí cho tới nàn nhân của cơn lũ lụt.)

Giải thích: Câu tiêu cực thì sau này gần: S (số ít) + is going to lớn be + Ved/P2

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

4. a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to lớn the underlined part.

(Đọc phần đàm thoại kể từ Getting started. Chú ý phần gạch men chân.)

Nick: Was anyone injured? (Có ai bị thương không?)

Duong: Only a few minor injuries were reported. Most people had moved to lớn safe areas when the storm broke.

(Chỉ bị thương nhẹ nhàng thôi. Hầu không còn người dân đang được dịch chuyển cho tới những điểm tin cậy Khi bão ùa tới.)

Bài 4 b

4b. When vì thế we use the past perfect? Can you think of any rule? 

(Khi nào là tất cả chúng ta dùng thì quá khứ trả thành? Em hoàn toàn có thể nghĩ về về ngẫu nhiên quy luật nào là không?)

Lời giải chi tiết:

- We use the past perfect to lớn describe an action before a stated time in the past.

(Chúng tớ dùng thì quá khứ triển khai xong nhằm mô tả một hành vi trước một khoảng chừng thời hạn chính thức nhập quá khứ.)

Example: People had managed to lớn leave the flooded villages by 11 o’clock last night.

(Ví dụ: Người tớ dã xoay trở rời ngoài những ngôi thôn bị lũ lụt nhập 11 giờ tối qua quýt.)

- We use the past perfect to lớn describe an action that happened before another action in the past.

(Chúng tớ dùng thì quá khứ triển khai xong nhằm mô tả một hành vi nhưng mà xẩy ra trước lúc một hành vi không giống nhập quá khứ.)

Example: People had already left the flooded villages when rescue workers arrived.

(Ví dụ: Người tớ đang được rời ngoài những ngôi thôn bị lũ lụt Khi team cứu hộ cứu nạn cho tới.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the simple past or past perfect.

(Hoàn trở thành những câu sau bằng phương pháp bịa đặt những động kể từ nhập ngoặc đơn trở thành thì quá khứ đơn hoặc quá khứ triển khai xong.) 

1. Most people (leave)                    before the volcano (erupt)                   .

2. By the time we (arrive)                    at the canyon, it (stop)                   snowing.

3. They (spend)                   the night in the flooded area before help (arrive)                   .

4. Simon (get)                    lost because he (not take)                   a map with him.

5. I (find)                   my pen after I (buy)                    a new one.

Lời giải chi tiết:

1. had left; erupted

2. arrived; had stopped

3. had spent, arrived

4. got; hadn’t taken

5. found; had bought

 

1. Most people had left before the volcano erupted.

(Hầu không còn quý khách rời ngoài trước lúc núi lửa phun trào.)

Giải thích: S1 + had Ved/P2 (QKHT) + before + S2 Ved/V2 (QKĐ)

2. By the time we arrived at the canyon, it had stopped snowing.

(Khi Cửa Hàng chúng tôi cho tới hẽm núi, trời ngừng với tuyết.)

Giải thích: By the time + S1 Ved/V2 (QKĐ), S2 + had Ved/P2 (QKHT) 

3. They had spent the night in the flooded area before help arrived.

(Họ đang được trải qua quýt cả bữa tối ở điểm lũ lụt trước lúc sự trợ giúp cho tới.)

Giải thích: S1 + had Ved/P2 (QKHT) + before + S2 Ved/V2 (QKĐ)

4. Simon got lost because he hadn’t taken a map with him.

(Simon đã trở nên lạc chính vì anh ấy ko đem theo dõi bạn dạng vật.)

Giải thích: S1 Ved/V2 (QKĐ = hành vi xẩy ra sau) + because + S2 + had Ved/P2 (QKHT = hành vi xẩy ra trước)

5. I found my pen after I had bought a new one.

(Tôi đang được mò mẫm rời khỏi cây viết lách của tôi sau khoản thời gian tôi mua sắm một cây mới mẻ.)

Giải thích: S1 Ved/V2 (QKĐ) + after + S2 + had Ved/P2 (QKHT)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Work in pairs. Ask and answer the following questions about you.

(Làm theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau về em.)

Example:

A: What had you learned to lớn vì thế by the time you started primary school?

(Bạn đang được học tập nhằm làm những gì Khi chính thức học tập đái học?)

B: By the time I started primary school, I had learned how to lớn ride a xe đạp.

(Khi tôi chính thức học tập đái học tập, tôi đang được học tập cơ hội cút xe đạp điện.)

1. What had your mother done when you got up last Sunday?

(Mẹ các bạn đã từng gì khi chúng ta dậy nhập Chủ nhật rồi?)

___________________

2. What had you done before you went to lớn bed last night?

(Bạn đã từng gì trước khi chúng ta cút ngủ nhập tối qua?)

___________________

3. What had already happened when you arrived at school today?

(Điều gì một vừa hai phải xẩy ra khi chúng ta cho tới ngôi trường hôm nay?)

___________________

4. What had you done before you left school yesterday?

(Bạn đã từng gì trước khi chúng ta rời ngôi trường hôm qua?)

___________________

5. What had happened by the time you finished your home page work yesterday?

(Chuyện gì đang được xẩy ra khi chúng ta triển khai xong bài bác tập luyện về căn nhà nhập hôm qua?)

___________________

Lời giải chi tiết:

 1. She had left home page to lớn grandmother’s house.

(Mẹ tôi đang được rời căn nhà tiếp cận căn nhà bà nước ngoài.)

2. I had completed all the homework.

(Tôi đang được triển khai xong không còn những bài bác tập luyện về căn nhà.)

3. There had been a small fire near the library.

(Có một vụ cháy nhỏ sát tủ sách.)

4. I had played badminton with Lan.

(Tôi đang được đùa cầu lông nằm trong Lan.)

5. Mai had called bủ for inviting bủ to lớn go out.

(Mai gọi cho tới tôi nhằm rủ đi dạo.)

Bài 7

Video chỉ dẫn giải

7. Game (Trò chơi)

Work in two teams. Take turns to lớn give reasons why you were pleased/ upset/ happy/ angry, etc. Use the past perfect for the sự kiện that had happened. Each correct sentence gets one point. The team with the most points wins.

(Làm việc theo dõi nhì group. Lần lượt thể hiện nguyên do tại vì sao các bạn hài lòng/ bực bội/ mừng vẻ/ tức giận dỗi... dùng thì quá khứ triển khai xong cho việc khiếu nại nhưng mà đang được xẩy ra. Mỗi câu chính nhận một điểm. Đội nào là nhiều câu chính nhất thì thắng.)

Lời giải chi tiết:

Oh my birthday buổi tiệc ngọt, I was very pleased because I had received a nice present. 

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

(Vào buổi tiệc sinh nhật của tôi, tôi đã cực kỳ ưng ý chính vì bản thân đã nhận được được một phần quà đẹp mắt.)

Last Tuesday, I was annoyed because I had missed my school bus.

(Thứ Ba tuần rồi tôi đã tức bực chính vì bản thân lỡ chuyến xe cộ buýt cho tới ngôi trường.)