a new tv show has sparked

Câu hỏi:

18/03/2020 44,885

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: a new tv show has sparked

 A new TV ShOW has sparked ______ by showing the positive side of dropping out of college.

A. controversy

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Spark controversy: phát sinh tranh giành cãi

Tạm dịch: Một lịch trình truyền hình mới mẻ làm ra rời khỏi tranh giành cãi bằng phương pháp đã cho chúng ta thấy mặt mày tích rất rất của việc vứt học tập ĐH.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

 _______ for 4 hours, they decided lớn stop lớn have lunch at a cheap restaurant.

A. Having been walked 

B. Having walked 

C. Walking 

D. Walked

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

 I would prefer lớn go lớn university and bởi a ______ in International Studies, rather than thở start work.

A. certificate

B. qualification 

C. degree 

D. result

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

 If you practise harder, you will have better results.

A. The harder you practice, the best results you will have. 

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

B. The more hardly you practice, the better results you will have. 

C. The hardest you practice, the most results you will have. 

D. The harder you practice, the better results you will have.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

 She walked trang chủ by herself _______ she knew that it was dangerous.

A. because of

B. because 

C. despite 

D. although

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

We decided lớn spend ______ summer in ______ seaside town.

A. a/the

B. the/ 0 

C. the/a 

D. 0/a

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Thanks lớn lifelong learning, people's level of awareness _______ significantly.

A. has improved

B. have improved 

C. has been improved 

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

D. have been improved