Danh sách phân công giáo viên lớp chủ nhiệm năm học 2022-2023

Danh sách phân công giáo viên lớp chủ nhiệm năm học 2022-2023
Ngày đăng: 01/10/2022 01:08 PM
UBND HUYỆN CHƠN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Số:  76 /BPC-MNSM

Chơn Thành, ngày 09 tháng 08 năm 2022
         
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHÍNH THỨC
NĂM HỌC 2022-2023 
 
STT Họ và tên  Chức vụ Lớp Ghi chú 
1 Lê Thị Thu Hằng   Nhà trẻ  
2 Trương Thị Huỳnh Châu   Nhà trẻ  
3 Lê Thị Thúy Nga   Mầm 1  
4 Bùi Thị Hằng Nga   Mầm 1  
5 Nguyễn Thị Thủy KT Mầm Mầm 2  
6 Đoàn Thị Hòa   Mầm 2  
7 Lưu Thị Hải Đường CTCĐ Chồi 1  
8 Nguyễn Thi Thu Mai TQ Chồi 1  
9 Vũ Thị Sen   Chồi 2  
10 Bùi Thị Nụ   Chồi 2  
11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết KT Chồi Chồi 3  
12 Vũ Thị Bích Phượng   Chồi 3  
13 Lê Thị Xuân KP Lá Lá 1  
14 Nguyễn Thi Thu Thủy BTCĐ Lá 1  
15 Nguyễn Thị Hồng Vân KT Lá Lá 2  
16 Nguyễn Thị Hòa   Lá 2  
17 Trần Thị Đức Lợi TTND Lá 3  
18 Đỗ Minh Thụy   Lá 3  
19 Nguyễn Thị Diến P.CTCĐ Lá 4  
20 Nguyễn Thị Diễm TKHĐ Lá 4  
21 Đinh Thị Hương   Lá 5  
22 Lê Thị Bích Ngọc   Lá 5  
23 Trần Thị Hoa Thắm   Hỗ trợ VP Chờ Bổ nhiệm
                                                     Chơn Thành, ngày 09 tháng 08 năm 2022
      HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
         
      Hoàng Thị Tuệ
         
Zalo
Hotline